न्युझिलॅण्डा आड भारताक जैत गरजेचें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दादल्यांच्या संवसारीक हॉकी सर्तींत आयज येजमान भारताची मॅच न्युझिलॅण्डा आड जातली. क्रॉसओव्हरांतली ही मॅच जिखून क्वॉर्टरफायनलींत सुवात मेळोवपाचे आव्हान कायम राखपाचो यत्न भारत करतलो.

भारताक थेट क्वॉर्टरफायनलींत सुवात मेळोवपाक अपेक्षे परस दुबळ्या वेल्सा आड आठ गोल फरकांनी जैत जोडप गरजेचें आशिल्लें. पूण, भारताच्या फॉरवर्ड खेळगड्यांक बरें प्रदर्शन करपाक जमलें ना आनी अखेरेक ताका 4-2 फरकान जैत मेळ्ळें.

आयज जावपी क्रॉसओव्हर मॅचींत खंयचेय परिस्थितींत न्युझिलॅण्ड पंगडाक हारोवचो पडटलो. सी गटांत न्युझिलॅण्ड तिसरे सुवातेर उरिल्लो. संवसारीक रॅंकिंगेंत भारत सवे सुवातेर आसा, जाल्यार न्युझिलॅण्ड 12वे सुवातेर आसा.

न्युझिलॅण्डाक संवसारीक हॉकी सर्तीच्या इतिहासांत अजून मेरेन निमाण्या चारांनी सुवात मेळोवपाक जमूंक ना. तशेंच अंदूंचे सर्तींत ताका खाशेलें प्रदर्शन करपाक जमूंक ना. ताका लागून कलिंग स्टेडियमाचेर जावपी मॅचींत भारताचें दालें जड दिसता.

मिडफिल्डर हार्दिक सिंग जखमी जाल्ल्यान भारताक खर धपको बसला. ताका उरिल्ली सर्त चुकतली. इंग्लंडा आड 15 जानेवारी जाल्ले मॅची वेळार हार्दिक जखमी जाल्लो. भारताची फॉरवर्ड लायन सध्या संघर्श करता आनी हे स्थितींत हार्दिक जखमी जावप पंगडा खातीर व्हड धपको आसा.

जर आयचे मॅचींत भारत जैत जोडपाक येसस्वी थारता तर क्वॉर्टरफायनलींत ताची मॅच सध्याचो वस्ताद बेल्जियमा आड जातली.

स्पेना आड जैत मेळोवन दिवपाक मोलादीक योगदान दिवपी हार्दिकाचे सुवातेर राजकुमार पालाक घेतला.