नोंदणी 21,780 जाणांची; आयले फक्त 8,040

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-कामगार मेळाव्यांत 576 जाणांक मेळ्ळ्यो नोकऱ्यो

पणजी : ताळगांवां डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इनडोअर स्टेडियमाचेर 8 आनी 9 नोव्हेंबर दिसा जाल्ल्या कामगार मेळाव्याक 8,040 जाणांनी हाजेरी लायिल्ल्याचे मंत्री बाबूश मोंसेरात हांणी विधानसभेंतल्या लेखी प्रस्नाचे जापेंत नमूद केलां.
आमदार विरेश बोरकार हांणी हे विशींचो लेखी प्रस्न विचारिल्लो. 8 नोव्हेंबर ते 31 डिसेंबर 2022 ह्या काळांत मेळाव्याक हाजीर आशिल्ल्या 576 जाणांक विवीध कंपनींनी नोकऱ्यां खातीर ऑफर दिल्ल्याचेय मंत्री मोंसेरात हांणी जापेंत नमूद केलां. खाजगी क्षेत्रांत चार हजारां वयर अदीक नोकऱ्यो दिवपाच्या हेतान कामगार खात्यान रोजगार मेळावो आयोजीत केल्लो. मेळाव्याक गोंय सयत हेर राज्यांतल्या तरणाट्यांनीय उपाट प्रतिसाद दिल्लो. ह्या दोन दिसांत 21,780 जाणांनी नोंदणी केल्ली. पूण तातूंतले 8,040 जाण हाजीर आशिल्ले. 31 डिसेंबर 2022 मेरेन तातूंतल्या 576 जाणांक विवीध कंपनींनी नोकऱ्यां खातीर ऑफर दिल्या, अशें मंत्री मोंसेरात हांणी जापेंत नमूद केलां.
मजगतीं, मेळाव्याक देशभरांतल्या 160 परस चड कंपनी, हॉटेल्सांनी वांटो घेतिल्लो. मेळाव्यांत वांटो घेतिल्ल्या मदीं 500 जाणांक पयल्या यत्नांत कंपनींनी नोकरी खातीर पात्र थारायिल्ले. जाल्यार 4,800 जाणांची पयल्या टप्प्यांत निवड जाल्ली. तांची फुडली तंत्रीक मुलाखत संबंदींत कंपनी, हॉटेल्स आपापल्या आस्थापनांनी घेतले अशें कामगार आयुक्तांनी सांगिल्लें.

मोपा विमानतळाचेर फक्त 1,346 गोंयकार कामगार
मोपांतल्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळार कितले गोंयकार आनी गोंया भायले सेवेंत घेतल्यात, असो प्रस्न आमदार विजय सरदेसाय हांणी विमानोड्डाण खात्याक विचारिल्लो. ते विशीं वळेरीय मागिल्ली. ताचेर ह्या विमानतळार वट्ट 2,263 कामगार कार्यरत आसून तातूंत 1,346 गोंयकार आनी 917 गोंया भायल्या कामगारांचो आस्पाव आशिल्ल्याची म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. तशेंच हे विशींची वळेरीय जाहीर केल्या.