नोंदणी नाशिल्ल्या 31 हॉटेलांक लाखाचो दंड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

30 दिसांत रक्कम फारीक करात, नाजाल्यार हॉटेल सील

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : पर्यटन खात्या कडेन कायद्या प्रमाण नोंदणी करुंक ना वा नोंदणीचे नुतनीकरण करूंक ना म्हूण खात्यान 31 हॉटेलांक दरेकी 1 लाखाचो दंड घाला. हो दंड एका म्हयन्या भितर फारीक करचो पडटलो. दंड एका म्हयन्यांत फारीक केलो ना जाल्यार उदक आनी विजेची जोडणी तोडपा सयत हॉटेल सील करपाची कारवाय जातली. पर्यटन संचालकांनी हो आदेश जारी केला.

हॉटेल धनयांनी सील तोडले जाल्यार कायद्या प्रमाण 10 लाखांचो दंड जातलो. गोंय पर्यटन नोंदणी वेवसाय कायदो 1982 खाला हो दंड घाला. ले आफिया सुटस कळंगूट, ड्युड्रॉप्स ले सिजन्स सिकेरी, कलेक्शन पणजी, स्प्रींग बीज कॉटेजीस कळंगूट, द क्लिफ एज कळंगूट, ब्लू बीच हडफडें, काजा बागा कळंगूट, ग्रेसफूल रूम हणजूणें, ओशीयन सुट लक्झरी दोना पावल, हॉटेल अंश कळंगूट, काजा साल्वादोर कळंगूट, नायट इन कळंगूट, एल्विन्स प्लेस कळंगूट, कृष्णा इन कळंगूट, करिश्मा ग्रँट कळंगूट, जॅकलीन रेसिडेन्सी कळंगूट, काजा अलेक्सो कळंगूट, बागाटेल कळंगूट, हँगओव्हर रिसॉर्ट कांदोळी, एको स्टे सिग्नेचेर कांदोळी, अकाशिया ओशियन मोरजी, मोरजी कोको पाल्म मोरजी, येलो एलीफंट, स्पेसियस ग्रँड रिसॉर्ट कांदोळी, हिप्पी हॉस्टेल हणजूण, पिगी कळंगूट, अॅक्वा मरिना बीच, रेड फॉक्स हॉटेल मोरजी, लिलीवूडस हायलँड बीच कांदोळी ह्या हॉटेलांक दंड घाला.
उत्तर गोंयांतल्या हॉटेलांचेर ही कारवाय जाल्या. कांय हॉटेलांची नोंदणी ना. कांय हॉटेलांच्या धनयांनी नोंदणी नुतनीकरणाचें शुल्क भरूंक ना. दंडाची कारवाय जाल्ल्या 31 हॉटेलां मदीं चडशीं हॉटेलां कळंगूट, कांदोळी वाठारांतली आसात. कांय हॉटेलां मोरजी, हणजूण वाठारांतली आसात.
पर्यटन वेवसायांत शिस्त हाडपा सयत गैरवेव्हार बंद करपा खातीर नेम तशेंच कायद्यांत दुरुस्ती केल्या. कायद्या प्रमाण हॉटेल, रेस्टॉरण्ट हांची नोंदणी सक्तीची आसा. जांची नोंदणी ना, तांचे आड पर्यटन खात्यान कारवाय सुरू
केल्या.
तशेंच मेकळे सुवातेर जेवण करपाचे प्रकार लेगीत पर्यटकां कडल्यान चालू आसात. मेकळे सुवातेत जेवण करपाचेर सरकारान बंदी घाल्या.
बेकायदा पर्यटक गायड लेगीत पर्यटकांक सतायतात, अशो कागाळी आसात. बेकायदाे पर्यटक गायडांचेर लेगीत कारवाय जातली, अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी जाहीर केला.

कायद्या प्रमाण पर्यटन खात्याची कारवाय
पर्यटन वेवसायांत शिस्त हाडपा सयत गैरवेव्हार बंद करपा खातीर नेम तशेंच कायद्यांत दुरुस्ती केल्या. कायद्या प्रमाण हॉटेल, रेस्टॉरण्ट हांची नोंदणी सक्तीची आसा. जांची नोंदणी ना, तांचे आड पर्यटन खात्यान कारवाय सुरू केल्या.