नीट परिक्षा: आरोपीं कडे सांपडिल्ल्या प्रस्न पत्रिकेंतले ६८ प्रस्न तशाक तशे!

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था: नीट परीक्षेंतले पेपर फुटिल्ले अशें बिहार सरकाराचे चवकशेंतल्यान सिद्ध जालें. तांणी हे विशीं केंद्र सरकाराक कळयल्लें. कारण, जळिल्ल्या पेपराच्या फोटवां मदले ६८ प्रस्न मूळ प्रस्न पत्रिके कडेन जुळ्ळ्यात, अशें अर्थीक गुन्यांव फांट्यान म्हणलां. नॅशनल टेस्टींग एजन्सीन (NTA) पांच दिसां आदीं ह्यो प्रस्नपत्रिका गुन्यांव फांट्याक धाडिल्ल्यो.
शेनवारा शिक्षण मंत्रालयाक मेळिल्ले गुन्यांव फांट्याच्या अहवालांत नमूद केलां कीं, अटक केल्ल्या आरोपींच्या घरांल्यान जे जळिल्ले पेपर सांपडिल्ले ताचेर कांय शाळांचे युनीक परिक्षा केंद्रांचे नंबरूय आशिल्ले. एकल्यान मूळ कागद आनी तांतले जळिल्ले प्रस्नपत्रिके कडेन मेळोवपा खातीर न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेची मजत घेतली. अहवालाच्या आधारार शिक्षण मंत्रालयान शनिवारा ह्या प्रकरणाचो तपास सीबीआय कडेन दिवपाचो निर्णय घेतलो. गुन्यांव फाट्यान आयतारा आनीक पांच दुबावितांक अटक केली आनी पेपर लीक प्रकरणांत धरिल्ल्यांचो आंकडो १८ वयर पावलो.

६८ प्रस्न तशाक तशेच!
म्हत्वाचें म्हळ्यार, मूळ प्रस्न पत्रिका आनी लाशिल्ले प्रस्न पत्रिकेंत ६८ प्रस्न तशेच आसा. तांचे नंबरूय तशेच आसात. जळिल्ले हे पेपर परिक्षे दिसा म्हळ्यार ५ मेकूच सांपडिल्ले. मात गुन्यांव फाट्यान हे पेपर तपासून पळोवपाक कळाव केलो. तशेंच, एनटीएची इत्सा नाशिल्ल्यान ही प्रस्न पत्रिका राज्य सरकारकडेन धाडपाक कळाव जालो.