नाश्ता

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सगल्यांत बरी गंवाची चपाती, तांदळाच्या पिठाची भाकरी. थोडे तांदूळ, ज्वारी, नासण्याचें पीठ मिक्स करून भाकरी करतात. ती भलायकेक बरी अशें कांय जाण सांगतात.

रातच्या वेळार शांत न्हीद पडली तर मनीस सकाळीं सामको फ्रेश दिसता. सकाळ बरी गेली जाल्यार आपशीच दीसूय बरो वता. दिसाची सुरवात बरी तर सगलेंच बरें, अशें जायते लोक म्हणटात, तें ओगीच न्हय. तातूंतले तातूंत तोंड धुंवतकच बरो नाश्तो मेळ्ळो तर दुदान साकर. उपाशी पोटाचेर च्या, काॅफी घेतल्यार भलायकेक सामकें वायट. सगल्यांत पयलीं कडकडीत उदक पियेवपाक जाय आनी मागीरुच नाश्तो करपाक जाय. 

नाश्तो हो आमचे जिणेचो म्हत्वाचो घटक जावन आसा. ताचो कुडीक खूब फायदो जाता. नाश्तो तरातरांचो आसता, हें  सांगपाक नाका. थोडे गरमागरम चपातीक घरावें वा भायलें तूप लावन खातात. थोडे भितर साकर घालतात. थोड्यांगेर नाश्त्याक फोडणी फोव, गोडांतले फोव करतात. उपीट, शिरो करतात. तांती, आम्लेट, ब्रावन ब्रेड, व्हेज पुलाव खातात. आपल्याक तांकता तसो नाश्तो सगलेच करतात. कांय जाण हाॅटेलांतल्यान पातळ भाजी आनी पाव हाडून खातात. थोडे लोक तर कामाक भायर सरतात आनी हाॅटेलांत येवन नाश्तो करतात. थोडे आदले दीस उरिल्लें चण्याचें वा हेर कसलेंय तोंडाक, चिकन बी फ्रिजांतलें काडून गरम करून फुलके, रोटये वांगडा खातात. प्रत्येकाची आवड वेगळी. थोड्यांचो नाश्तो हाय फाय आनी हाय फ्राय आसता. 

नाश्त्याक लागून आमचे कुडीक दिसभर काम करपाची उर्जा मेळटा. ब्रेकफास्टान पोट भरता. कुडीक ताकद मेळटा. भरपूर नाश्तो केल्यार दनपरां मेरेन भूक लागना. कामाचेर लक्ष लागता. कसलेंय कठीण काम करप सोंपें जाता. आपणाक आवडटा तोच नाश्तो करप खरेंच बरें. सकाळीं- सकाळीं कोम काडिल्ल्या कड्डणाची उसळ रोटये वांगडा खातना मजा येता. नाश्तो चड करून हलको फुलको आसपाक जाय. च्या वांगडा थोडे तांतयां खातात. पूण तीं खावप भलायकेक मारक थारूं शकता. सगल्यांत बरी गंवाची चपाती, तांदळाच्या पिठाची भाकरी. थोडे तांदूळ, ज्वारी, नासण्याचें पीठ मिक्स करून भाकरी करतात. ती भलायकेक बरी अशें कांय जाण सांगतात. हाका भरपेट नाश्तो म्हणू येता. 

निमणे सांगीन दिसता, उपाशी पोटार रावं नाकात. पोट भरून नाश्तो करात आनी दिसाच्या कामाक सुरवात करात. पचता तें खायात. मन आनंदी दवरात. सगल्या वांगडा खोशयेन रावात. 

– सिद्धी तिळवे