नावशी मरिना प्रकल्पाक ‘ईसी’ची गरज ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ञ समितीचे बसकेंत शिफारस

– सीआरझॅड प्रमाण परवाने गरजेचे

– प्रकल्पाक पर्यावरणीय अधिसुचोवणी 2006 लागू जायना

पणजी : नावशी हांगा मुरगांव बंदराच्या नियोजीत अहोय मरिना प्रकल्पाक केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयाच्या पर्यावरणीय दाखल्याची (ईसी) गरज ना. ह्या प्रकल्पाक पर्यावरणीय अधिसुचोवणी 2006 लागू जायना, अशें निरिक्षण तज्ञ समितीन नोंदयलां. अहोय मरिना प्रकल्पाचो विशय खंडपिठांत आसा. लोकांच्या विरोधाक लागून हो प्रकल्प रद्द करपाचें आस्वासन पांच वर्सां पयलीं सरकारान दिल्लें.

केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयाच्या (एमओइएफ) तज्ञ समितीची (ईएसी) बसका जाली. समितीचे अध्यक्ष डॉ. दीपक अरूण आपटे हांचे फुडारपणा खाला बसका जाली. हे बसकेंत देशांतल्या प्रस्तावीत प्रकल्पांक पर्यावरणीय दाखलो (ईसी) दिवपा विशीं चर्चा जाली. तशेंच एमपीटीच्या प्रस्तावीत अहोय मरिना प्रकल्पाचेर बसकेंत चर्चा जाली. अहोय मरिना प्रकल्पांत ज्यो कार्यावळी जातल्यो, त्यो ईआयए अधिसुचोवणी 2006 मदीं येनात. हाका लागून प्रकल्पाक रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयाच्या पर्यावरणीय दाखल्याची गरज ना. तरी प्रकल्पाची कार्यवाही करपी संबंदितांनी दर्यादेग नियमन वाठार (सीआरझॅड) अधिसुचोवणे प्रमाण परवाने घेवपाची गरज आसा. तज्ञ समितीचे हे निरिक्षण आसा.

नावशी हांगा मुरगांव बंदराचो हो प्रकल्प करगवाल कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड वतीन कार्यवाहींत येतलो. 15 सप्टेंबर 2023 दिसा प्रकल्पाची फायल ईसी खातीर एमओइएफ कडेन आयली. एमपीटीच्या वाठारांत 10 हेक्टर जाग्याचेर ल्हान बोटी, क्राफ्ट पार्क करपाची सुविधा तयार जातली. बोटींची दुरूस्ती, बोटींचो पर्यटना खातीर वापर, शॉपींग तशेंच महोत्सवांची तजवीज आसा. 239 बोटी पार्क करपाची तजवीज आसा.

प्रकल्प रद्द जाल्ल्याचो आदेश जारी जावंक नाशिल्लोः प्रा. रामराव वाघ

नावशी हांगा मरिना प्रकल्प उबारपाचो प्रस्ताव बरोच पोरणो आसा. ह्या प्रकल्पा आड ग्रामस्थांनी गोंयकार अगेन्स्ट मरिना बॅनरा खाला आंदोलन केलें. प्रकल्प रद्द करपाचें आस्वासन तेन्ना सरकारान दिल्लें. तरी प्रकल्प रद्द जाल्ल्याचो आदेश जारी जावंक ना, अशी म्हायती प्रा. रामराव वाघ हांणी दिली. प्रा. रामराव वाघ गोंयकार अगेन्स्ट मरिना प्रकल्पाचे समन्वयक आशिल्ले.

हो प्रकल्प एमपीटीचो आशिल्ल्यान तांणी नव्यान ईसी खातीर प्रस्ताव धाडपाची शक्यताय आसा. प्रकल्पा खातीर एमपीटीन 2010 त लीज कबलात केल्ली. ह्या लीज कबलातीचो कार्यकाळ सोंपला. हाका लागून तांणी नव्यान प्रस्ताव सादर केल्ल्याची शक्यताय आसा. एमपीटी आतां एमपीए जाल्या. तशेंच ह्या प्रकल्पांचो विशय खंडपिठांत प्रलंबीत आसा. स्थिती घुस्पागोंदळाची आसा, अशें प्रा. रामराव वाघ हांणी सांगलें.

मरिना प्रकल्पा आड जाल्ल्या आंदोलनांत ते सक्रीय आशिल्ले.