नावशीच्या नुस्तेकांरानी केलो मत्री श्रीपाद नायकाचो निशेध

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः  जमनी वयली परिस्थिती समजून घेनास्तना नावसीच्या मरिना प्रकल्पाक फावराद उलोवपी केंद्रीय राज्य मंत्री आनी उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायक हांची नावशींतल्या थळाव्या नुस्तेमारांनी निशेध केला. संवसारांत सगले कडेन आशिल्ले मरिना प्रकल्प गोंयांत जावपाची गरज  आसा अशें नायक हांणे कांय पत्रकारांक सांगल्ले. ह्या प्रकल्पाक लागून थळाव्या लोकांक वेवसाय करपाची संद आनी रोजगार तयार जातलो. मात ह्या प्रकल्पांत कांय जाण राजकारण हाडटात अशें ताणे म्हणल्लें.
श्रीपाद नायकान नावशींत येवंन केन्नाय पळोवणी करून व्हो प्रकल्प जाल्यार तांच्या पोटार पांय पडटलो कांय ना हाची केन्नाय चवकशी तरी केल्या काय किदें अशें दत्ता साखळकार ह्या थळाव्यान श्रीपाद नायक हाका विचारलां. आमी पुरायपणान नुस्तेमारीचेर निंबून आसात. आमच्या जायत्यो पिळग्यो नुस्तेमारी करून कुटूंबाचें पोट भरीत आयल्यात. मरिना प्रकल्प जाल्यार आनी ना नपयत जातले अशें साखळकारान सांगलें. जीएमसी, गोंय विद्यापीठ, डेन्टल कॉलेज, आयपीएचपी आनी सान्त आंद्रें मतदारसंघांत स्थापन केल्ल्या हेर आस्थापनां कितल्या थळाव्यांक नोकऱ्यो मेळ्यांत हें श्रीपाद नायकान सांगचें अशें ताणे सांगलां. तुमकां सरकारी आस्थापनांक थळाव्यांक नोकरी दिवप शक्य जायना खाजगी प्रकल्पांत कशे दितलें अशें विचारून आमी नुस्तेमारी करून बरी जीण जगतात अशें शंकर कुट्टीकार हाणे सांगलें.
श्रीपाद नायकान पयलीं नावशी येवन दर्या देग वाठाराची म्हायती घेवची उपरांत मरिना प्रकल्पाक तेको दिवपाच्यो गजाली करचो अशें अखील गोंय फिशरीस युनियन आनी कारका हांगचो नुस्तेमारी संजय फातर्पेकार हाणे सांगलां. आमचें अस्तित्व ना जातले तशेंच झुआरी उपसागरांतलो दर्या जीण ना नपयत जातलो हाका लागून आमी मरिना प्रकल्पाक विरोध करतात अशें फातर्पेकारान सांगलें. मरिना प्रकल्पाक तेंको दिवंन जैवविविधताय ना नपयत करपाक गोंयचे सरकार फुडें सरलां असो आरोप थळाव्या नुस्तेमारांनी केला.