नागवें-सत्तरींत बांगलादेशी तरणाट्याक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

12 वर्सां सावन कावला अड्ड्यार करतालो काम

वाळपय: मंगळारा दिवचल बोर्डे हांगा बांगलादेशींक अटक करपाची घडणूक घडली. हाचें कनेक्शन वाळपय मेरेन पावलें. काल (बुधवारा) आतंकवाद विरोधी पंगडान वाळपय नागव्यां एका बांगलादेशी तरणाट्याक अटक केली.

कावला अड्ड्यार काम करपी 30 वर्सां पिरायेच्या बिलाल अन्वर आखोन ह्या तरणाट्याक आतंकवाद विरोधी पंगडान ताब्यांत घेवन ताची चवकशी सुरू केल्या.

नागवें वाठारांत व्हड प्रमाणांत बांगलादेशी नागरीक रावतात. थळावे पुलीस कारवाय करपाक पुरायपणान अपेशी थारल्यात. आतंकवाद विरोधी पंगडान धाडशी कारवाय करून ह्या तरणाट्याक सोदून ताका अटक केल्ल्यान लोकांनी समाधान उक्तायलां.

ज्या वेळार पंगडान धाड घाली तेन्ना बिलाल हो कावला अड्ड्यार काम करतालो. ताची चवकशी केली तेन्ना ताची फाटभूंय गुन्यांवकारी स्वरुपाची आशिल्ल्यान ताका अटक केली. हे विशीं अदीक तपास सुरू आसा.

मजगतीं, मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अटक केल्लो बिलाल अन्वर आखोन हो नागव्यां एका कावला अड्ड्यार काम करतालो. तो फाटलीं 12 वर्सां वाळपय वाठारांत कावला अड्ड्याच्या माध्यमांतल्यान भंगार एकठांय करपाचें काम करतालो. ताचें पॅन कार्ड, मतदान कार्ड बंगळुरूचें आसा. तो चवथी मेरेन शिकला. बंगळुरूंत काम केले उपरांत तो 12 वर्सां पयली गोंयांत आयलो. वाळपय आयले उपरांत ताणें लग्न केलें. ताका एक चलो आसा.

मेळिल्ले अदीक म्हायती प्रमाण अटक केल्लो बिलाल अन्वर आखोन हो बांगलादेशांतल्यान येवपी नागरिकांक वेगळेवेगळे सुवातेर आलाशिरो दितालो अशी खबर मुखार आयल्या. आतां मेरेन ताणें खूबशा बांगलादेशी घुसखोरांक आलाशिरो दिला. पुलिसां पसून वाटावपा खातीर तो घुसखोरांक मजत करीत आशिल्ल्याची म्हायती स्पश्ट जाल्या.

मजगतीं, मेळिल्ले अदीक म्हायती प्रमाण बिलाल हाणें खूबशीं नांवां तपास पंगडा मुखार उक्तीं केल्यांत. तांचेर रोखडीच कारवाय जावपाची शक्यताय आसा.

मजगतीं, नागवें हो वाठार घातक जावंक लागला. हांगा व्हड प्रमाणांत गोंया भायले लोक रावत आसात. खूबशे फावटी वाठारांतली परिस्थिती तणावाची जाता. थळाव्या पुलिसांची मात आडनदर जायत आशिल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला. वाठारांत घरांय बेकायदो उबारल्यांत. ह्या घरांचो फायदो बांगलादेशी घोसखोरी घेतात. फुडारांत परिस्थिती नियंत्रणा भायर वचपाची शक्यताय थळाव्यांनी उक्तायली.