नागरी पुरवण खात्याचो मोर्चो आतां सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या रेशनकार्डांचेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पांच लाखां वयर उत्पन्न आशिल्ल्यांचीं रेशनकार्डां जातलीं रद्द

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : वर्सुकीं उत्पन्न पांच लाखां वयर आशिल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची रेशनकार्डां रद्द करपाचो तशेंच ‘पीएचएच’ रेशनकार्डधारक सरकारी कर्मचाऱ्यांची रेशनकार्डां रद्द करून तांकां द्रारिद्य रेशे वयल्या गटा खातीरची ‘एपीएल’ रेशनकार्डां दिवपाचो प्रस्ताव नागरी पुरवण खात्यान सरकाराक सादर केला. वर्सुकीं उत्पन्न वाडुनूय जायते सरकारी कर्मचारी दारिद्र्य रेशे सकयल्या गटाचे लाव घेतात. ते खातीर खात्यान हो निर्णय घेतिल्ल्याची म्हायती नागरी पुरवण खात्यांतल्या सुत्रांनी दिली.

कोरोना काळांत हाडिल्लीं कोट्यांनी रुपयांची तुरदाळ आनी साकर नागरी पुरवण खात्याच्या गुदावांत पडून सडिल्ल्याचें उदाहरण ताजें आसतनाच नागरी पुरवण खात्याच्या रेशन दुकानांत धान्याचो काळोबाजार जायत आशिल्ल्याचेय उक्ताडार आयिल्ले. तातूंत जायत्या जाणांचेर कारवाय लेगीत जाल्ली. ताका लागून नागरी पुरवण खात्यान बेकायदो कृत्यां आडावन पारदर्शक कारभारा खातीर विवीध निर्णय घेवपाक सुरवात केल्या. ताचोच एक भाग म्हूण ज्या रेशनकार्डधारकांनी स म्हयने रेशन दुकानांतल्यान धान्य व्हरूंक ना, तांची रेशनकार्डां तात्पुरती निलंबीत करपाची मोहीम 1 फेब्रुवारीच्यान सुरू केल्या.
आतां मेरेन राज्यभरांतलीं 82 हजारां वयर चड रेशनकार्डां खात्यान निलंबीत केल्यात. ते उपरांत आतां खात्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांक लक्ष्य केलां.
मजगतीं, रेशन दुकानांतल्यान मेळपी धान्य योग्य घटकां मेरेन पावोवपाचेर खात्यान लक्ष केंद्रीत केलां. धान्याचो काळाेबाजार जावचो न्हय हे खातीर खात्याचे अधिकारी सातत्यान रेशन दुकानां तशेंच गुदावांतल्या धान्याचो नियाळ घेतात, अशी म्हायती सुत्रांनी दिली.

सरकारी नोकरी मेळ्ळे उपरांत वेतन उणे आशिल्ल्यान जायत्या कर्मचाऱ्यां कडेन ‘पीएचएच’ रेशनकार्डां आशिल्ली. ते उपरांत टप्प्याटप्प्यान तांचे वेतन वाडले उपरांतूय ते त्याच रेशनकार्डाचो लाव घेतात.
वर्सुकीं उत्पन्न 50 हजार ते पांच लाखां मेरेन आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक ‘एपीएल’ रेशनकार्ड घेवचे पडटा. पूण तांणी तशें करूक नाशिल्ल्यान तांची रेशनकार्डां रद्द करून तांकां ‘एपीएल’ रेशनकार्डां दिवची.
तशेंच पांच लाखां वयर चड वर्सुकीं उत्पन्न आशिल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची रेशनकार्डां रद्द करची. अशी कुटुंबां रेशन दुकानांतल्यान धान्य घेनात. ताका लागून रेशन दुकानदारांक अशा धान्याचो काळोबाजार करपाक मेळटा. ताचो फटको अप्रत्यक्ष खात्याक बसता. तांची रेशनकार्डां रद्द करची, अशें नागरी पुरवण खात्यान सरकाराक सादर केल्ल्या प्रस्तावांत म्हणिल्ल्याचे सुत्रांनी सांगलें.