नव्या शिक्षण धोरणान कुशळ मनीसबळ निर्माण करचें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयची व्हडवीकाय खंय वतात थंय मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत सांगतात. हालींच ते गोंयांतल्या समान नागरी कायद्या विशीं जाहीर कार्यावळींत उलयले. उत्तर प्रदेश तशेंच हेर दोन- चार राज्यांनी नवो समान नागरी कायदो करपाचें कामकाज फुडें वता आसतनाच गोंयच्या मुखेलमंत्र्यांनी केल्ले घोशणेक म्हत्त्व आयलां. हे फाटभूंयेंचेर गोंयांत उपेगात आशिल्ल्या समान नागरी कायद्या विशीं एकच सांगचें, अशें दिसता तें म्हळ्ळ्यार हो कायदो पुर्तुगेजांच्या तेंपा वयलो. तातूंत बदल करपा पासत मुख्यमंत्र्यांचे आदर्श आशिल्ले आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे आनी उपरांतचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, दिगंबर कामत हांचोय व्हड वांटो आसा. कायदो बदलाचे वाटेन वचपी 3 मुख्यमंत्र्यांक कायद्याचे शिक्षण नासलें, पूण तांचे लागीं आशिल्ल्या उंचेल्या शिक्षणाच्या बळग्यार तांणी बदलाची रीत आपणायली. आदले उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा बदलाचे प्रक्रियेतलें एक मुखेल वांटेकार आसले. राज्यांतल्या आदवोगादांनी तांकां मजत, मार्गदर्शन केलें, मुख्य करून पुर्तुगेज शिक्षण घेतिल्ल्या जाणकारांनी. बदल केले तरी गोंयचो समान नागरी कायदो आदर्श आसा? जाणकारांनी केल्ल्यो सगल्यो सुचोवण्यो सरकारान मानून घेतल्यात?
गोंयचो समान नागरी कायदो भाटां-बेंसां, घराब्याच्या नितीचेर निंबून आसा. जाणकार सांगतात कायद्यांत खूब दोश आसात, सत, फटी समजून घेवपाक सरकार वकिलांची समिती नेमत व्हय?
केंद्र सरकाराच्या आदेशा प्रमाण शिक्षण नीती अंदूं सावन शाळांनी व्हरपा पासत येत्न सुरू जाल्यात. नवी शिक्षण निती आपणायना जाल्यार केंद्र सरकाराचें अनुदान मेळपाचें ना. फाटल्या दोन वर्सांचे अनुदान सरकारान शाळा, म्हाविद्यालयांक दिवंक ना अशोय खबरो दिसपट्ट्यो आयकूंक येतात. सगल्योच नासल्यो तरी साबार खबरो सत नासत व्हय? ‘ ट्रुथ इज द इसेन्स आॅफ जर्नालिजम’ अशें म्हण्टात. पत्रकारिता हें एका तेंपा वेलें समाजसुधारणेचें माध्यम आसलें, पूण आयज पत्रकारितेंत बदल जाला, सोशल मिडिया तर मेंदू भेरायता आनी तेच प्रक्रियेंतल्यान भलायकी इबाडटा ?
नवी शिक्षण नीती कुशळटायेचो विकास करपी- वाडोवपी, राष्ट्रीय शिक्षण हक्क कायदो 2009 वरीच 2020 च्या कायद्यांतल्यो तजवीजो आसात. गोंयची येणावळ कमी आशिल्ल्यान राज्य सरकाराक केंद्र सरकारा कडल्यान पयसो हाडचोच पडटा. तशें पळेल्यार गोंयच्यो खणी, पर्यटन वेवसायांतल्यान केंद्र सरकाराक बरीच येणावळ पावता. तातूंतले 50 टक्के रुपया गोंयांक मेळ्ळ्यार सुद्धां बऱ्योच येवजणी, शिक्षक, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे भत्ते, वेतन प्रक्रिया मार्गार येतली. हे प्रक्रियेंत कुशळटायेक म्हत्त्व आसा, कुशळटायेचें उंचेले शिक्षण दिवपी मनीसबळ सरकारा कडेन आसा. सरकाराच्या दरेका खात्याच्या मुखेल्याक येवजणी तयार करात, मंत्र्यांचें प्रगतीपुस्तक पळयतले अशें उलोवप सोंपें, पूण कायदे, येवजणी चालीक लावप दिसानदीस कठीण जायत आसा. नवें केंद्रीय शिक्षण धोरण वा नवी शिक्षा निती उंचेल्या शिक्षणातल्यान उंचेले तांकीचे कुशळटायेचें मनीसबळ तयार करपी आसचें. तातूंत कला, विज्ञान, वाणिज्य, वैजकी, इंजिनियरिंगा बराबरीन आतां मीडीया, चित्रकला, फिल्म मेकिंग आनी प्रोसेसिंग तशेंच येणावळ दिवपी उद्येगांक बळगें दिवपी आसतलें, अशी आस्त आसा.
नवी केंद्रीय शिक्षण निती चालीक लावपाच्या कामकाजांत शिक्षक, मुख्याध्यापकांक सामील करून घेवप गरजेचें. पालक शिक्षक महासंघ, शिक्षणीक संस्था वेवस्थापना कडेन भासाभास केल्यार येणावळीक बळगें दिवपी कुशळटायेच्या शिक्षणाची नेमावळ जातली. हय, केंद्र सरकारान शिक्षण निती केली म्हणून जावची ना जाल्यार गोंयच्या शिक्षण खात्याक नेमावळीचो वावर बेगीन करपाक जाय. नेमावळ नव्या कायद्या प्रमाण जावप म्हत्त्वाचें, शिक्षकांकय प्रशिक्षण जायच. नवे शिक्षण नितींत नितिमत्ता शिक्षणा विशीं (वेलनेस शिक्षण? )कायदो आसा व्हय? हे नितींत फाटल्या पांच वर्सांतले नवे कायदे आस्पाविल्ले आसात व्हय? उंचेले शिक्षण घेतिल्ले कायदे करपीच न्हय जाल्यार कायद्याचें शिक्षण दिवपीय जाय. नितींत शिक्षकांच्यो बदल्यो, पुस्तकां, बडट्यां विशींचे नेमावळीचो आसपाव जावचो.
मायभासेंतल्यान मुळावें प्राथमिक शिक्षण नवे निती प्रमाण अंदू सुरू करतना कोविडा वरी दुयेंसाचो, येरादारीचो विचार करचोच पडटलो. नवे शिक्षण नितीचेर विचारमंथन जावपाक जाय. जून, जुलय म्हयन्यांत पावस पडपाचोच , गोंयांतल्यो शाळा तशो लागसल्ल्या वाठारांत ना, गोंयांत शेजार शाळा येवजणेची गरज आसा, बालरथ प्रक्रियेंतय लक्ष घालपाक जाय, शिक्षक भरतीय जाय. पावसाचो अदमास घेतल्यार अंदूं सावन सातवी मेरेनच्यो शाळा सुरू करपाचें वेळापत्रक आॅगस्ट म्हयन्या सावन चालीक लायल्यार? अणभवी शिक्षकांची जो़ड नव्या निती शिक्षणाखातीर मेळचीच, मुख्यमंत्री विचार करतलेच त्या भायर शिक्षणतज्ञांनी विषय मांडचोच. चलात, शिक्षकांनो, तुमचें मत परगटायात.
सुहासिनी प्रभुगांवकार
9881099260