नवें येरादारी पर्व

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंय सरकारान पयरूच ‘रेंट अ कॅब’ आनी ‘रेंट अ बायक’ हांचे संख्येचेर मर्यादा हाडपाचे संकेत दिल्यात. इलेक्ट्रीक बशी चालू जाल्यात. वर्सअखेर मेरेन उण्योच 100 बशी राज्यांतल्या साबार मार्गांचेर धांवतल्यो. पांच वर्सां भितर 1200 इलेक्ट्रीक बशी सुरू करपाची मोख सरकारान दवरल्या. हवा, आवाजाच्या प्रदुशणाचेर इलेक्ट्रीक गाडयो हो बरो पर्याय. मात, ताका लागून विजेची समस्या लोकांक बादची न्हय! गोंय हें पर्यटन राज्य. हांगा ‘रेंट अ कॅब’, ‘रेंट अ बायक’ व्हड प्रमाणांत चलतात. कांय जाणांचो तर तो वेवसायूच. एकेकल्या कडेन कितल्योशोच गाडयो आसात. तांचे संख्येचेर मर्यादा हाडटले अशें सरकारान म्हणलां. देखून हो वादाचो विशय थारपाची भिरांत न्हयकारपाक येना. टॅक्सीकारांनी मिटराची सक्ती करतकच बरोच काळ आंदोलन चलयलें. गाडी आनी दुचाकी भाड्यान दिवपाच्या वेवसायांत शेंकड्यांनी गोंयकार आसात. म्हणटकच कालांतरान ह्या गाडयांचो आंकडो उणो करपाक हे वेवसायिक दितले काय नात, हो खरो प्रस्न आसा. कारण आयज भायल्यान पर्यटक येतात, ते एकतर स्वताच्यो गाडयो घेवन येतात, नाजाल्यार हांगाच्यो गाडयो भाड्यान घेवन भोंवतात. एकल्या कडेन कितल्यो गाडयो आसच्यो हाचेरुय मर्यादा येतली, अशें येरादारी मंत्र्यान म्हणलां. मात, नात्यांतल्याच मनशांच्या नांवार कांय गाडयो करून हातूंतल्यान पळवाट काडप सहज शक्य आसा.
कोरोना धाम सुरू जाली आनी लाॅकडावन जालो. मार्च 2020 चे अखेरेक गोंयांतले येरादारी बंद जाली. उपरांत अदींमदीं ती चालू, बंद जायत आशिल्ली. मात, कोरोना आयलो तेन्ना ती कोसळ्ळी ती अजून उबी जावंक ना. पयलीं साबार गांवांनी आयतार आनी सणा- परबां बशी बंद आसताल्यो. तें चालू आसा, पूण कांय लांब मार्गांचेर धांवपी खाजगी बशी (कांय कदंबाय!) बंद जाल्यात. दोन वर्सां जालीं. ल्हान मार्ग सोडले जाल्यार सांजवेळा पांचा उपरांत खाजगी बशी दिसनात. देखीक- पणजी – वाळपय मार्ग! फाटल्या सप्तकांत खाजगी बसधनी संघटनेन डिझेल दरवाडीची समस्या सरकारा मुखार मांडली. तिकेट वाडोवची अशी तांची मागणी आसतली. मात, कांय जाणांनी ह्या वेळार डिझेल परवड नाशिल्ल्यान बशी बंद आसात, अशी प्रतिक्रिया दिल्या. घडये आसत तातूंत तथ्य. मात ह्या दोन वर्सांच्या काळांत येरादारी पॅटर्नूच बदल्ला. खाजगी बशी साबार कंपनीं, पर्यटन मळाचेर घुस्पल्ल्यो दिसतात. पणजी- काणकोण, पणजी- वाळपय मार्गाचेर वराराक बस चलोवचे परस कंपनी वा कारखान्याक म्हयन्याच्या कोंतार बस लावप बसधनयाक फायदेशीर थारता. कंडक्टराचो, बशीचे देखभालीचो खर्च, कांतर….. कंपनींक बस चलयल्यार हातूंतल्यान बसधनयाक थाकाय मेळटा. बसूय दीसभर मेकळी. कोरोना उणो जाल्ल्यान सगले वेव्हार नेटान सुरू जाल्यात, मात वराराच्यो बशी दिसनात. येरादारी खात्याक हें खबर आसतलेंच! दुसरो बदल म्हणल्यार, कोरोना काळांत खाजगी दुचाकी आनी चारचाकी वाहनांचो आंकडो वाडिल्लो, तो कायम आसा. कारण दुचाकी, चार चाकीची एकदां संवकळ जाली काय बशींनी कोण भोंवता? सध्या इंधनाचें मोल वाडलां. तें देंवत जाल्यार स्वताची गाडी घेवन येवप्यांचो आंकडो हिस्पा भायर वाडटलो. दुबाव ना. तेन्ना खाजगी बसधनी संघटनेन हाचेर विचार करचो. येरादारी खात्यानूय हें चितचें. अपघाताचें प्रमाण मुळांत चड आसा, तें वाडूं येता. तातूंत येरादारीची गचमुड्डी वाडपाक लागल्या. सिग्नलांच्या वाठारांत सकाळीं, सांजवेळा गाडयांच्यो रांकोच लागिल्ल्यो पळोवंक मेळटात.
सध्या पणजी- वाळपय, पणजी- वास्को मार्गाचेर इलेक्ट्रीक बशी दिसतात. मात, तातूंत अजून प्रवाश्यांची खेटाखेट जाल्ली दिसना. तिकेटीचें मोल आसा तेंच, तातूंत एसी, आवाज उणो म्हणटकच प्रवाशांक ह्यो बशी मानवतल्यो. ज्या मार्गांचेर गाडयो बंद आसात, थंय त्यो सुरू करूं येतात. मिनी इलेक्ट्रीक बस आसल्यार येरादारीचे कोंयडेक विटिल्ल्या गोंयकार प्रवाशांक ती चड मानवतली. प्रदूशणाचेर मात करपा वांगडाच दिसानदीस म्हारग जावपी इंधनाक पर्याय म्हूण ह्यो बशी आनी हेर इलेक्ट्रीक वाहनां लोकांचे पसंतीक पडपाक लागल्यांत. चार्जिंग स्टेशनां जितले बेगीन वाडटलीं, तितली ह्या गाडयांची मागणी वाडटली. येरादारी खात्याक ते नदरेनूय यत्न करचो पडटलो. भौशीक येरादारीच्या मळाचेर नवें पर्व सुरू जालां. ताका येवकार दिवया.