नवी शिक्षण निती दितली कुशळ मनीसबळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पोरुंच्या शिक्षणाचें वर्स सोंपचेच आसा, आत्र्या पयऱ्यान झळकुपी जायराती वाचल्यार वैजकी आनी इंजिनियरिंग काॅलेजींत शिकोवपाक आरंभ जाला काय ना, असो दुबाव येता. कोविडाच्या उपरांत आयिल्लो ओमिक्राॅन गेलो तरी नवो कोविड येता, ताची ल्हान, व्हड भावंडाय येतात अशेंय आयकुपाक मेळटा. कोविड आयलो नाजाल्यारय जण एकल्यान जतनाय घेतल्यार, मास्क तोंडार घाल्यार फकत कोविडा पसूनच न्हय जाल्यार प्रदुशणा पसूनय थाकाय मेळटली. सुरक्षीत अंतर पाळप, हातांची नितळसाण राखप हे नेमूय पाळपाक जाय. शाळा सुरू जावप आनी कोविड हांचो संबंध आसाच. पूण, कोविड निती मतींत दवरून शाळाच न्हय जाल्यार म्हाविद्यालयांत साधनसुविधांची बांदावळ जाल्या काय ना, तें शिक्षण खात्यान तपासलां काय ना, ताची म्हायती मेळत व्हय?
2020 वर्सा तयार जाल्ले शिक्षण निती विशीं फाटल्या बिरेस्ताराच्या लेखांत बरयिल्लें, ताचे उपरांत धावे, बारावेचे रिजल्टाच्या तारखांचो अदमास, बारावी मेरेनच्यो शाळा, विद्यालयां जून म्हयन्या सावन दिसाळ्यांतल्यान येत आसात. खबरांचेर विश्वास दवरपी समेस्त पालक वाचक काचाबूल जातात, आपल्या भुरग्यांचो फुडार कितें? अशें हालीं भुरगें जल्माक येत सावन तांचे आवय बापूय चिंततात. फुडारांचें सपन पळोवपाक जायच, त्या सपनांचेर आनी शिक्षकांनी दिल्ले बरे देखीचेर भुरगीं व्हड जातात, तांकां स्वावलंबी जावपाचें बळगें मेळटा.
शिक्षणाच्या नव्या धोरणांतल्यान देशाक कितें मेळटलें? भुरग्यांचे शिक्षण पूर्ण जातकच तांकां रोखडीच नोकरी मेळटली? दिसानदीस म्हारग जावपी शिक्षण सवाय जातलें? सवस्तकाय हाडटलें? शांतीकाय दितलें? ह्या प्रश्नाच्यो जापो मुखेलमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत दितले?
केंद्र सरकार एकेवटेन पदवी मेरेनचें शिक्षण फुकट म्हणून सांगता, अनुदानय मेळटा, पूण कंत्राटी पद्धतीचेर शिकोवपी शिक्षक विद्यार्थ्यांक कशे शिकयतात हाची पळोवणी अधिकारी नाजाल्यार ज्येष्ठ शिक्षकां वरवी जाता? गोंयां सारक्या राज्यांत चडशो शाळा, विद्यालयां, म्हाविद्यालयां सरकाराच्या हातांतल्यान खासगी संस्थां कडेन गेल्यांतय त्या संस्थांचेर नदर दवरपी यंत्रणा राज्य सरकारा कडेन आसा?
नवे शिक्षण नितीचो अभ्यास केल्यार कांय प्रस्नांची जाप मेळटा. निती शिक्षण दिवपी, कुशळ मनीसबळ साबार वाठारां खातीर घडोवपी शिक्षकय दिवपाच्या तत्वाचेर शिक्षण निती घडल्या. उच्च शिक्षणाचे नवे मार्ग हे शिक्षण नितींतल्यान दिसतलेच, त्या भायर स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेवरी येवजणींकय बळ दितलें. मुळाव्या शिक्षणा सावन विद्यापीठ शिक्षणा मेरेन नवी निती आपणावपाक धा- पंधरा वर्सां वतलींच, पूण फुडल्या पाच वर्सां भितर गोंय, गोंयकारपणा वांगडाच देश- विदेश संस्कृतायेचें, नितीचें शिक्षण विद्यार्थ्यांक मेळपाक सुरवात जावपाची गरज आसा.
अंदू नवे शिक्षण नितीचो श्रीगणेशा करतना आॅनलायन शिक्षणाची पद्धत बंद करपा परस विद्यार्थ्याक त्या शिक्षणा कडेन जोडून दवरप समा जायत व्हय? शाळा नितळ दवरपी, विद्यार्थ्याची भलायकी इबाडल्यार जतनाय घेवपी, बालरथांतल्यान यो- वच करपाक मार्गदर्शन करपी, आंगणवाडीतलें मनीसबळ शिक्षण खात्यान नियुक्त केलां व्हय? मदले सुटयेंत भुरग्यांक खाण, जेवण कितें दिवप? ह्या प्रश्नाचेर भासाभास शाळांच्या वेवस्थापनां कडेन जाल्या व्हय? आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे, मनोहरबाब पर्रीकार हाणी गोंयच्या शिक्षणात बदलांची ल्हारां हाडलीं तीं शाळा, विद्यालय, म्हाविद्यालयांच्या वेवस्थानापना कडल्यान हें विसरुंक येतलें व्हय?
कोविडाचे उपरांत भारतांतय ऋतुमानात बदल जातना दिसतात, तेच फाटभूंयेचेर शाळेचें वेळापत्रक बदलपाच्यो सुचोवण्यो आयल्यार नवे शिक्षण नितीची नेमावळ तयार करतना तांचो विचार जावचो. एकात्म शिक्षण नितींतल्यान सगल्या शिक्षण मंडळांचो पावंडोय बदलतलो, शिक्षण अधिकारिणी खाला मंडळांय येतलीं, एकच वैजकी आनी इंजिनियरिंगची परीक्षा राष्ट्रीय पावंड्या वेल्यान जातली.
नव्या शिक्षण धोरणाचो अभ्यास करतना तें धोरण विद्यार्थीकेंद्रीत आसा ताची जाणवीकाय जाता. राज्य सरकाराक नेमावळ करतना गोंयांक शिक्षणीक बदलांचे नवनिर्मणे कडेन व्हरपी व्हड ल्हार कित्याक येवचें न्हय?
भाषा, भाषांच्या अणकाराच्या शिक्षणाचो आसपाव कुशळकाय शिक्षणात जातलो. कुशळकायेचें शिक्षण दिवपी विद्यापीठय गोंयांत हाडपाची संदय तातूंतल्यान मेळटली, सरकारान ती घेवचीच, थंयच कुशळ मनुष्यबळाच्या निर्मणेची वाट दिसतली.
सुहासिनी प्रभुगांवकार
9881099260