ध्वनी प्रदुशणः होळी, अनंत चतुर्दस, कोजागिरी वगळ्ळी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नाताळ ते नव्या वर्सा मेरेनचे 8 दीस रातीं 12 मेरेन परवानगी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : गोंयांत रातीं 12 वरां मेरेन संगीत वाजोवपाक परवानगी आशिल्ल्या दिसांतल्यान होळी, अनंत चतुर्दशी, कोजागिरी पुनव आनी त्रिपुरारी पुनव वगळ्ळ्या. तशेंच इस्टर, दिवाळी, नवे वर्स दरेकी एक दीस केला. जाल्यार नाताळ ते नव्या वर्सा मेरेन सेगीत आठ दीस परवानगी दिल्या. ताका लागून पर्यटक अानी पार्ट्यो आयोजकांनी खोस उक्तायल्या.

रातीं 12 वरां मेरेन संगीत वाजोवपा खातीरचे दीस राज्य सरकाराक अधिसुचीत करचे पडटात. ते प्रमाण 2023तले 15 दीस अधिसुचीत करून पर्यावरण खात्याची संचालक गिता नागवेंकार हांणी हे विशींचो आदेश जारी केला.
2022त रातीं 12 वरां मेरेन संगीत वाजोवपा विशीं गोंयांत वट्ट 17 दीस अधिसुचीत केल्ले. तातूंत कार्नावाल (निमाणो दीस), होळी, इस्टर दोन दीस, चवथ दोन दीस, अनंत चतुर्दशी, नव्या वर्सांचो पयलो अानी निमाणो दीस, कोजागिरी पुनव, दिवाळीचे दोन दीस, त्रिपुरारी पुनव आनी नाताळाचो एक दीस अधिसुचीत केल्लो.
पूण 2023त होळी, अनंत चतुर्दशी, कोजागिरी पुनव आनी त्रिपुरारी पुनव अशा चार दिसांक वगळ्ळ्यात. ताका लागून ह्या दिसांनी रातीं 10 मेरेनूच संगीत वाजोवपाक परवानगी मेळटली. तशेंच 2022त इस्टर, दिवाळी परबां वेळार दोन दीस परवानगी दिल्ली. अंदूं तातूंतलो दरेकी एक दीस उणो केला. नाताळ ते नव्या वर्सां मेरेन सेगीत आठ दीस रातीं 12 मेरेन संगीत वाजोवपाक परवानगी दिवपाचे निर्णय सरकारान घेतला.

पर्यटन हंगामांत गोंयांतल्या दर्यादेग वाठारांत रातीं 10 मेरेन कान फोडपी संगीत वाजयत आशिल्ल्याची याचिका कांय म्हयन्यां पयलीं उच्च न्यायालयांत दाखल जाल्ली. ताचे वयले सुनावणी मजगतीं, उच्च न्यायालयान रातीं 10 उपरांतचे संगीत बंद करपाचे निर्देश राज्य सरकाराक दिल्लें.
उच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णया उपरांत राज्यांतल्या ध्वनी प्रदुशणाचो मुद्दो परतून एकदां तापिल्लो. पर्यटन हंगामांतूच उच्च न्ययालयान हे निर्देश दिल्ल्यान पर्यटक तशेंच दर्यादेग वाठारांतल्या पार्ट्यो आयोजकां मदीं निशेवणी पातळिल्ली.
कांय पार्ट्यो आयोजकांनी न्यायालयाच्या निर्देशां कडेन आडनदर करून रातीं 10 उपरांत पार्ट्यांनी संगीत वाजोवप कायम दवरले. ताका लागून पुलिसांनी तांचे आड खर मोहीम राबयिल्ली.
-नाताळ पसून नव्या वर्सा मेरेन गोंयांत देशी-विदेशी पर्यटक मोट्या प्रमाणांत येतात. ते खातीर पर्यटनाक घटाय मेळपा सयत पर्यटन क्षेत्रांतल्या वेवसायिकांचोय लाव जाता. नाताळ अानी नवे वर्स ह्या काळांत चडांत चड दीस रातीं 12 मेरेन संगीत वाजोवपाक अधिसूचीत करपाचो विचार पर्यावरण खात्यान सुरू केल्लो.
हे संदर्भांत पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल हांणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन चर्चा केल्ली. मुख्यमंत्र्यां कडल्यान पांचवो बावटो मेळ्ळे उपरांत पर्यटन मळाचो विचार करून नाताळ ते नव्या वर्सा मेरेनचे सगले दीस अधिसुचीत करून सरकारान अंदूं अधिसुचीत दिसांची वळेरी जाहीर केल्या.