धर्मिक समजिकायेचें ज्ञान हिंदूंक दिवचें न्हय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वासिम अक्रम खानगवी हांणी ‘काश्मीर फायल्स’ ह्या चित्रपटाक लागून 6 एप्रीलाच्या ‘भांगरभूंय’च्या अंकात एक लेख बरयिल्लो. ताच्या अन्य विधानां वांगडा, धर्मिक, समाजीक, समजिकायेच्या बोधामृताचे पाठ वाचकांक दिल्यात. विवेक अग्निहोत्रीन चित्रपटांत अर्द सत्य दाखयलां, अशें खान हाचें मत. तो म्हण्टा, ताणें वाचलां ते प्रमाणे, काश्मीरांत 1990 सालांत, फक्त काश्मीरी हिंदू पंडितांच्योच न्हय, तर अन्य धर्मियांच्योय हजारांनी (कितले हजार तें बरोवंक ना) हत्या जाल्यात आनी चित्रपटांत ताचो उल्लेख पसून ना. ‘सत्य दाखोवंकूच जाय आसलें जाल्यार पुराय सत्य दाखोवचें, अर्द सत्य न्हय आनी तेंवूय एकाच धर्माचें’ अशें लेखक म्हणटा. पूण मुखार ‘सत्य घटनेचेर चित्रपट तयार करतना. सगलेंच सत्य दाखोवंक मेळना’ अशें बरोवन स्वतःचेंच आदलें विधान खोडटा. हें जर खबर आसा तर अर्दसत्य दाखयलां म्हणून कित्याक रडटा?
1990 सालांत पंडितां खेरीज जर हजारांनी अन्य धर्मियांच्योय हत्या जाल्यात तर डी. डी. न्युज, टायम्स आॅफ इंडिया, राॅयटर्स, बीबीसी आनी मान्यताय पाविल्ल्या 7-8 देशी खबरां संस्थांच्या वृतांत तांचो उल्लेख कित्याक मेळना? ह्या वृत्त संस्थाच्या वृत्ताचो सारांश काडल्यार 1990 त काश्मीरांत जानेवारी ते जून मेरेन 80 हिंदू पंडीतांच्यो हत्याा जाल्यात. 60,000 हिंदू पंडीत कुटूंबांनी (सादारण तीन ते साडेतीन लाख मनशांनी) घरदार, मालमत्ता सोडून काश्मीरांतल्यान पलायन केलां. 80 पंडितांच्यो हत्या जाल्ल्याचें वृत्त ह्यो वृत्तसंस्था दितात आनी अन्य धर्मियांच्यो हजारांनी हत्या जाल्ल्याचें वृत्त न दिवपाक, त्यो थातूर मातूर वृत्तसंस्था न्हय! व्हडली खबर दिनासतना फक्त ल्हान बातमी दिवंक त्यो वृत्तसंस्था मालक जावंक नात. लेखकान हजारांनी हत्या जाल्ल्याचें वृत्त खंय वाचलां, ताचो संदर्भूय दिवंक ना.कित्याक दिवंक ना? देखून ‘हजारांनी अन्य धर्मियांच्यो हत्या जाल्यात’ हें लेखकाचें विधान, गवाय नाशिल्ल्यान असत्य म्हणून भायर मारचें पडटा!
लेखकाचें एक प्रस्नांकीत विधान. ‘सरकार कोणाचेंय आसूं. ताचें पयलें प्राधान्य कितें? देशाचो फुडार सुदारप, काय मेल्लीं मडीं उस्तून काडप आनी राजकारण करप?’ असो प्रस्न विचारून, हें मडें केंद्र सरकारान उस्तून काडलां, अशें लेखक दाखोवंक सोदता. हो सामको गंभीर आरोप. हें मडें सरकारान उस्तून काडलां, हाची कितें गवाय (पुरावो) लेखका लागीं आसा ती ताणें वाचकां सामकार साधार मांडची. हावें वाचलां, आयकलां, म्हाका कळ्ळां, असलीं संदर्भहीन कारणां दिवचीं न्हय! ‘हो सूर्य, हो जयद्रथ’ अशी स्पश्टताय आसची.
‘काश्मीर फायल्स’ चित्रपट तयार करचो म्हणून सरकारान संसदेत थाराव पारीत करून घेतिल्लो? वा तो तयार कर म्हणून दिग्दर्शकाक आदेश दिल्लो? वा अर्थिक साह्य केलां? अशी कितेंय गवाय लेखका लागीं आसा, जाल्यार ताणें ती साधार सादर करची! ओगीच मनांत खदखदता म्हणून अारोप करचो न्हय!
पंचनामो, पोस्ट मोर्टेम करनासतना चिड्डून दवरिल्लें हे मडें उस्तून काडलां, विवेक अग्निहोत्रीन. हो चित्रपट देशाक जोडटा काय तोडटा, असो प्रस्नरुपी हुस्को लेखकान लेखाच्या माथाळ्यातूच उक्तायला आनी लेखाच्या निमाण्या भागात, धर्मिक आनी समाजीक एकचाराच्या समजिकायेचें बौद्धीक वाचकांक दिलां. देश तोडपा खातीर कारण वो कारणां जायच पडटात अशें ना! नाशिल्लें कारणूय निर्मून कांय लोक देश तोडपाचो यत्न आयज मेरेन करत आयल्यात.
101 दिसांचे शाहीनबाग आंदोलन, सीएएच्या विरोधांत म्हणून सुरु केलें. पूण, आंदोलन करपी मागणी करताली ‘हमें आझादी चाहीये’. सीएएचो आझादी लागीं संबंध तरी आसा व्हय? हे मागणेतूय देश तोडपाचो अंतस्थ हेतू स्पश्ट दिसता. 2020 च्या फेब्रुवारीतल्या प्रायोजीत दंगलीचो सूत्रधार ताहीर हुसेन (पुलीस अहवाला प्रमाणे) सद्या बंदखणीत आसा. ती दंगल आमच्या देशाक संवसारात बदनाम करून देश तोडपाचो यत्न नाशिल्लो व्हय? दोनूय आेवेसी भाव विखाळ गरळ आेकीत आसतात. एकलो असदउद्दीन विचारता, ‘योगी, मोदी गेले उपरांत तुमका (हिंदूंक) कोण वाटायतलो?’ तर दुसरो म्हण्टा, ‘धा मिनटां पुलीस हटयात, मागीर पंदरा कोटी, शंबर कोटींचेर कशें भारी पडटात तें दाखयतां!’ उमर खालीद, शारजील इमाम, शैला राशीद हांची विखाळ वक्तव्यां जगजाहीर आसात, तीं देशाक जोडटात व्हय?
ह्यो सगल्यो गजाली देशाच्या एकचाराक घातक आसात आनी फाटलो कांय तेंप चालू आसात. हें लेखका सयत सगल्यांक खबर आसा, पूण ताचेर हुस्को उक्तावन लेखकान लेख सोडात, ‘हें सारकें न्हय’ अशीं दोन उतरां लेगीत बरोवंक नात! कित्याक बरोवंक नात? तांची वक्तव्यां, कर्तुबां, ताका न्यायाची दिसतात व्हय?
हिंदूंनी जितली धर्मिक सहिश्णूताय दाखयल्या तितलीं हेरांनी पयलीं दाखोवचीं. मागीर उपदेशाचे डोस दिवचे. आठव्या शतमानांत पर्शियांतल्यान (इराण) इस्लामीक आक्रमणाक लागून पारशी लोक भारतात आयले, हो इतिहास. आयज भारत होच पारश्यांचो देश जाला. तांचीं प्रार्थना थळां, अग्यारी फक्त भारतातूंच आसात. तांकां धर्म सोडचो पडलो ना! तांचो झोरास्टर धर्मूच ते पाळटात. फाटल्या 1200 वर्सांत पारशी – हिंदू मदीं धर्मिक दंगल जावंक ना!
ज्यू लोकांक देश नाशिल्लो, तेन्ना ते संवसारभर फांफडिल्ले. भारतांतूय आसले, फक्त भारतात तांचो छळ जालो ना. तांची धर्मिक थळां ‘सिनॅगाॅग’ आयजूय भारतात आसात, देखून तांचो इस्रायल देश भारता लागीं इश्टागतीन चलता. ज्यू आनी हिंदूं मदीं धर्मिक दंगली जावंक नात. फक्त एकाच धर्मियां लागीं कित्याक जातात? हिंदूंचो धर्मिक, समाजीक सोशीकतायेचो इतिहास सात हजार वर्सांचो आसा.

  • दिनकर मुरकुंडे
    7875228456