दोन वर्सां उपरांत पंढरीची वारी : तयारीक नेट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिवचल म्हालांतलीं चवदा वारकरी मंडळां सज्ज
भांगरभूंय प्रतिनिधी
दिवचल ः पंढरपुरांत विठ्ठल पांडुरंगाच्या दर्शना खातीर आतूर जाल्ल्या वारकऱ्यांक दोन वर्सांचे प्रतिक्षे उपरांत ह्या वर्सा पंढरीची वारी करपाचो योग आयला. सगले वारकरी वारी करूंक सज्ज जाल्यात.
दिवचल म्हालांतल्यान उणेच तेराशे वारकरी 27 आनी 28 जूनाक वारीक आरंब करतले. ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी मंडळ, मुळगांव वारकरी मंडळ, वारकरी संस्था, विठू माऊली वारकरी मंडळ आदी सुमार धा मंडळां आसात. हीं मंडळां वारकऱ्यांक घेवन पंढरपूराक वचपाचे तयारेक लागल्यांत.
2009 वर्सा पयली वारी मुळगांवच्यान गेल्ली. उपरांत दर वर्सा कितलेशेच वारकरी आनी मंडळां वाडत गेलीं. आयज ताचो आंकडो वाडला. दर वर्सा वारकरी वाडत आसात अशी माहिती देवानंद नायक हांणी दिली.
वारीचो अणभव हो यादींत उरपा सारको आसता. बारा दिसांचो पांयांनी प्रवास करपाचो आसा आनी तेंवूय बी दिसाक पस्तीस किलोमिटर. पांयांनी वारी करतना वेगवेगळे अणभव येतात. आमच्या वांगडा माऊलीचो सांगात आसता म्हणून आमकां कसलोच त्रास जायना अशें ज्येश्ठ वारकरी देवानंद नायक हांणी सांगलें.
12 दिसांत थारिल्ले वाटे वयल्यान सगले वारकरी वतात. कितल्य़ाश्याच सुवातांनी भोव करून ग्रामीण वाठारांनी आमचो बरो आदरातिथ्य जाता. आमकां कसलीच उणीव भासना. लोक आमकां बरे करतात अशें वारकरी महादेव तिरोडकार हांणी सांगलें.
मुळगांवचे वारकरी राष्ट्रीय किर्तनकार उदयबुवा फडके हे फाटलीं कितलींशींच वर्सां वारी करतात. साक्षात देवूच तुमच्या वांगडा आसता. हाचो आमकां अणभव येता. देव तुमकां सहकार्य करता. जे वारकरी वारी करून येतात तांकां वर्सभर माऊलीची कृपाय लाबता. ताका लागून सगलेच बाबतींत अणभव बरे आसतात अशें उदयबुवा फडके हांणी सांगलें.
रघुनाथ गाड हे ज्येश्ठ वारकरी दर वर्सा वारी करतात. तांणीय ही अनुभुती विलक्षण आसता म्हणपाचें सांगलें.
150 ते 200 वारकरी घेवन वतना आमी सगली तयारी करतात. सदची च्या-पाणी आनी हेर वेवस्था लोक करतात. लोकांचें सहकार्य बरें मेळटा. वारकरी ल्हान आसूं वा व्हड सगली जतनाय घेवचीच पडटा अशें रमेश वंसकर हांणी सांगलें.