दोन वर्सांत ‘हर घर फायबर’: मुख्यमंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कांय जाणांच्या विरोधाक लागून उदरगतीक फटको

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी : हर घर जल मोहिमे प्रमाण गोंयांत ‘हर घर फायबर’ मोहीम सुरू जातली. राज्याक तंत्रज्ञान हब करपा खातीर दोन वर्सांत ‘हर घर फायबर’ मोहीम पुराय जातली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. दिल्लींत एके परिशदेंत उलयतना तांणी ही म्हायती दिली.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे बिरेस्तारा रातीं दिल्ली गेल्यात. दिल्ली नगरपालिका वेंचणुकेंत प्रचार करपा खातीर ते गेल्यात. एके मुलाखतीत मुख्यमंत्र्यांनी पर्यटन, म्हायती तंत्रज्ञान, कुशळटाय मोहीम हांचेर सविस्तर भाश्य केलें.

राज्यात गुंतवणूक वाडची हे खातीर गोंय सरकाराचे खासा यत्न आसात. सरकारान गुंतवणूक धोरण तशेंच म्हायती तंत्रज्ञान धोरण तयार केलां. मुळाव्या सुविधां सयत तंत्रज्ञान विकसीत करपाची प्रक्रिया सुरू आसा. म्हायती तंत्रज्ञाना खातीर इंटरनॅट तशेंच वाय-फाय सेवा गांवगिऱ्या वाठारांनी पावपाची गरज आसा. पुराय राज्यांत फायबर केबल घालतले. दर एका घरा मेरेन वाय-फाय सेवा पावोवपा खातीर ‘हर घर फायबर’ मोहीम दोन वर्सांत पुराय जातली. हाचो लाव विद्यार्थ्यां सयत वेवसायीक तशेंच उद्देजकांक जातलो. सरकारी तशेंच हेर सेवा घरांत ऑनलायन पावप शक्य जातलें अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

सांगें, केपें सारख्या गांवगिऱ्या

वाठारांनी पावतलें पर्यटन

पर्यटन हो राज्याचो मुखेल वेवसाय आसा. पर्यटन वाडपाक खूबसो वाव आसा. गोंयचे पर्यटन सध्या दर्यादेगां पुरतेंच सिमीत आसा. पर्यटकांचो आंकडो वर्सा कणकणीं वाडत आसा. पर्यटनाक लागून रोजगाराच्यो संदी निर्माण जावपाक जाय. सांगें, केपें सारख्या गांवगिऱ्या वाठारांनी पर्यटन पावचें, म्हूण सरकारान पावलां उखलपाक सुरवात केल्यात. गोंयचे गांवगिरे वाठार सोबीत आसात. होम स्टे पर्यटन सुरू जालें जाल्यार रोजगार निर्माण जातले. ‘ब्रेड अॅण्ड बेड’ हे संकल्पनेचेर होम स्टे पर्यटन सुरू जावपाक जाय. गांवगिऱ्या वाठारांतलीं देवळां, तळी तशेंच दायज थळां पर्यटकां खातीर आकर्शण थारप शक्य आसा.

उदरगत कोणूच आडावंक शकना

पर्यावरणाच्या नांवा खाला विरोध करप हो कांय लोकांचो वेवसाय जाला. पर्यावरणाची जतनाय जावपाक जाय. पर्यावरणाची जतनाय करीत उदरगत करपाचें सरकाराचें धोरण आसा. उदरगत कोणूच आडावंक शकना. अर्थवेवस्था वाडटली, नोकऱ्यो तयार जातल्यो, जाल्यार गुंतवणूक वाडपाक जाय. आयटी सयत हे प्रकल्प येवपाक जाय. पर्यटनाक उर्बा दिवपी प्रकल्प येवपाक जाय. दरेका प्रकल्पाक विरोध जावपाक लागिल्ल्यान उदरगतीक फटको बसला. पर्यावरणाची कांय प्रमाणांत हानी जावप शक्य आसा. तरी ताची भरपाय करप शक्य आसा. उदरगतीक कोणाचोच विरोध आसपाक जायना अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें.

…म्हूण परतून संद मेळ्ळी

खंयचोय प्रकल्प आसलो तरी गोंयांत विरोध जाताच. पर्यावरणा विशीं लोक बरेच जागरूक आसात. रेल्वे दोट्टीकरण, तमनार प्रकल्प तशेंच म्हामार्ग विस्तार प्रकल्पा आड आंदोलन जाल्लें. वेंचणुकेंत हो एक मुखेल विशय आशिल्लो. हे प्रकल्प गरजेचे आसात हें लोकांक हांवें पटोवन दिलें. लोकांचो विस्वास बसलो म्हूण भाजप सरकाराक परतून संद मेळ्ळी. लोकांच्या मतांचेर आनी विस्वासाचेर हांव परतून मुख्यमंत्री जालों अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

विरोधाक लागून मोपा तशेंच मांडवी पुलाक कळाव

पर्यावरणाच्या नांवा खाला मोपा विमानतळाक बरोच विरोध आशिल्लो. विरोधाक लागून विमानतळ पुराय जावपाक दोन वर्सां कळाव जालो. मांडवी न्हंये वेल्या तिसऱ्या पुलाक लेगीत विरोध आशिल्लो. कांय पर्यावरणवादी न्यायालयांत गेल्ले. हाका लागून पुलाक एक वर्स चड लागलें. प्रकल्पांक विरोध करप गोंयांत पयलीं सावन सुरू आसा. काय लोकांचो हो वेवसाय जाला अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

गोंय पर्यटनाचें राजपाटण जावचें

देशांत पर्यटनाची 15 सर्वोत्तम थळां जावपाक जाय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो हो संकल्प आसा. ह्या 15 थळां मदीं निश्चितपणान गोंयचो आस्पाव आसतलो. गोंय हें पर्यटनाचें राजपाटण जावचें, हे नदरेन वावर सुरू आसा अशें डॉ. प्रमाेद सावंत हांणी सांगलें.

मोपाचो शेजारच्या राज्यांक लाव

मोपा विमानतळाचो गोंयाकूच न्हय जाल्यार महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाक लेगीत लाव जातलो. मोपा विमानतळाचें उक्तावण चड करून 11 डिसेंबराक जातलें अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें.

दिल्लींत मुखयमंत्र्यांनी केंद्रीय आयुश मंत्री सरबानंदा सोनोवाल हांची भेट घेतली.