दोगांचें केस्तांव, तिसऱ्याचो फायदो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एका रानांतल्या वडाच्या रुखाचेर जायते माकड रावताले. एकदां एक दूद विकपी दुद, तूप आनी लोणयान भरिल्लीं मडकी घेवन शारांत विकपाक वतालो. थोडो वेळ विसव घेवपाच्या हेतान मडकी वडा सकयल दवरुन तो थंयच शांतपणान न्हिदलो.
दूद विकपी न्हिदेंत आसा आनी मडक्यांनी दूद, तूप आनी लोणी आसा, हें त्या झाडाचेर आशिल्ल्या दोन माकडांनी पळयलें. ते सकयल देवंले आनी लोणयाची एक मडकी तांणी व्हेली. पूण, त्या मडक्यांतलें लोणी सारकें वांटून घेवचें असो दोगांय मदीं अचकीत वाद सुरू जालो.
देखून हें लोणी तिसऱ्या कडल्यान वांटून घेवचें म्हणून दोगय लोणी घेवन एका बुकल्या कडेन आयलें. बुकल्याक आयती संद मेळ्ळी. ताणें तांकां लोणी जोखूंक तागडी हाडपाक सांगली. ती घेवन दोगूय माकड बुकल्या कडेन आयले. ताणें लोणयाचे दोन भाग करून तागडेंत घाले.
एका पारड्यांत लोणी चड आशिल्ल्यान वजन बरोबर करपाचें नाटक करून ताणें त्या पारड्यांतलें थोडें लोणी खाल्लें. साहजिकूच दुसरे वटेन वजन वाडलें. मागीर तांतूतले थोडें लोणी खाल्लें. अशें करीत करीत बोक्यान दरेका पारड्यांतलें लोणी सोंपयलें. माकडांक लोणीच उरले ना. खावन जातकच धेंकर दिवन बुकल्यान थंयच्यान धांव मारली. आमी दोगय झगडले हाचो फायदो बुकल्यान घेतलो, हें दोनूय माकडांक खूब उसरां कळ्ळें.
देख : दोगांच्या केस्तावांत तिसऱ्याचो फायदो जाता.