दुसरीय चलीच जाल्ल्यान पालकांनीच केली पांच म्हयन्याचे चलयेची हत्या

खून जाल्ल्या थळार पंचनामो करतना पुलीस निरिक्षक सोमनाथ माजीक आनी सहकारी पुलीस.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आवयक-बापायक अटक; सिरसयंत घडली घडणूक; दोगांय घुंवळे वखदांची वेसनी

म्हापशें: दुसरीय चलीच चल्माक आयिल्ल्यान जल्माक घाल्ल्या पालकांनीच स्वताच्या पांच म्हयन्याचे चलयेची हत्या केली. लाटण्यान मारपेट करून त्या कुकुल्याची हत्या केली. कपेलवाडो सिरसय हांगा ही घडणूक घडली. जिया गोंडलेकार अशें मरण आयिल्ले चलयेचें नांव आसा.

ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी आर्मिंदा डोरा फर्नांडीस(32) आनी सुदन अंकूश गोंडलेकार (42) ह्या आवयक-बापायक कोलवाळ पुलिसांनी अटक केल्या. स्वातंत्र्य दिसाचे आदले सांजेक घडिल्ल्या ह्या प्रकाराक लागून बार्देस म्हाला सयत पुराय गोंयाक धक्को बसला.

पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण ही घडणूक शेनवारा रातीं घडली. आयतारा फांतोडेर 3.30 वरांच्या सुमाराक दुबावीत बापूय सुदन गोंडलेकार मरण आयिल्ले चलयेक बास्केटांत घालून आपले दुचाकी वयल्यान कोलवाळ पुलीस स्टेशनार आयलो तेन्ना हो प्रकार उक्तो जालो.

मरण आयिल्ली चली रक्तान माखिल्ली. हो प्रकार पळोवन पुलिसांकूय धक्को बसलो. पुलिसांनी रोखडेच चलयेक म्हापशेंच्या जिल्हो हॉस्पिटलांत दाखल केली तेन्ना दोतोरांनी तिका पयलींच मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें.

ह्या खून प्रकरणांत दुबाविताची सूय मरण आयिल्ल्या कुकुल्याच्या आवय-बापायचेर गेली. राखडेंच कोलवाळ पुलिसांनी दुबावीत बापायक ताब्यांत घेतलो, आनी उपरांत दुबावीत आवयक ताब्यांत घेवन चवकशी सुरू केली. पूण हें जोडपें चवकशेक सहकार्य करिनाशिल्लें. आपापाल्यो जापो सेगीत बदलताले. दोगांय एकामेकांक वाटावपाचो यत्न करून दोश एकामेकांचेर घेताले.

निमाणें दनपारां पुलिसांनी चवकशी करतकूच दुबावितां आड भादंसंच्या कलम 302 आनी गोंय बाल कायदो कलम 8 प्रमाण गुन्यांव नोंद करून पांच म्हयन्याचे चलयेच्या खुनाच्या आरोपा खाला दोगांकूय अटक केली.

दुबावीत जोडपें हें सिरसयचे आसून तांचें तीन वर्सां पयलीं मोगान लग्न जाल्लें. उपरांत दुबावीत सुदन हो आपल्या कुटुंबा पसून वेगळो जावन घरकान्नी सयत कपेलवाडो सिरसय हांगा एका भाड्याचे कुडींत रावतालो. तांकां दोन वर्सांचें एक चली आसा. हे चलयेकूय दुबावीत आवय मारपेट करताली. ते खातीर तिका दुबावीत बापायन आपल्या कुटुंबां कडेन दवरिल्ली, आनी कांय म्हयन्यां पसून तें चली थंयच रावतालें.

दुबावीत सुदन हो पाडेली आसून आवय दुबावीत आर्मिंदा ही घरांत आसताली. मरण आयिल्ल्या जियाच्या आंगार खूबश्यो मारपेटीच्यो जखमो आसात. जियाची कूड गोमॅकॉच्या मड्या कुडींत दवरल्या. आयज (सोमारा) ताचेर मरणा उपरांतची तपासणी जतली. उपरांत मरणाचें नेमकें कारण स्पश्ट जातलें. पूण हो खून लाटण्यान केल्ल्याचें दिसतकूच पुलिसांनी हत्ये खातीर वापरिल्लें लाटणें जप्त केलां. मरण आयिल्ल्या जियाचो जल्म 10 मार्च 2022 दिसा जाल्लो. चली जाल्ल्यान दोगूय निर्शेल्लीं. ते खातीर तांचे मदीं सेगीत झगडीं जातालीं.

दुबावीत आर्मिंदा आनी सुदन हें जोडपे घुंवळे वखदांचें वेसनाधीन आशिल्लें. दुसरीय चली जाल्ल्यान तीं दोगांय सेगीत वेसनांत बुडटालीं. ह्याच वेसनाचे नशेंत तिडकी भितर तांणी हें कृत्य केलां आसुये असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला.