दिव्यांग व्यक्तीं खातीर समान संद धोरण अधिसुचीत करपाची सक्ती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, प्रतिनिधी : दिव्यांग व्यक्तीं हक्क अधिनियम २०१६ प्रमाण प्रत्येक आस्थापनान कायद्यांतल्या तरतुदीं खाला प्रस्तावीत उपाय येवजण्यां विशीं तपशीलवार समान संद धोरण सुचीत करून ह्या धोरणाची प्रत राज्य आयुक्तां कडेन नोंद करपाची गरज आसा. तशेंच आस्थापनांनी समान संद धोरण आपल्या वेबसायटीचेर प्रदर्शित करपाक जाय, अशें समाज कल्याण संचालनालयान कळयलां.
सरकारी आस्थापनां सयत वीस वा त्या परस चड कर्मचारी आशिल्ल्या खाजगी आस्थापनांनी समान संद धोरणा प्रमाण दिव्यांग व्यक्तींक आस्थापनांत तांची कर्तव्यां प्रभावीपणान पार पाडपाक मेळचे खातीर गरजेची सुविधा उपलब्ध करपाक जाय. तशेंच आस्थापनांत दिव्यांग व्यक्तीं खातीरच्या विवीध पदांची वळेरी आनी भरती तशेंच प्रशिक्षण, प्रोमोशन, बदली, नेमणूक, विशेश रजा, निवास वेवस्था आसल्यार वांटप करतना प्राधान्य दिवपा बाबतींत निकश थारावपाक जाय.
तशेंच आस्थापनांनी दिव्यांग व्यक्तीं खातीर सहाय्यक उपकरणां, अडथळो मुक्त प्रवेश योग्यताय आनी हेर सुविधा उपलब्ध करप, दिव्यांग व्यक्तींच्या भरती खातीर आस्थापनां वतीन संपर्क अधिकारी नियुक्त करप, अशा सुविधांची तजवीज करपाची गरज आसा.