दिव्यांगा खातीर 3 डिसेंबराच्यान स्वतंत्र खातें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-सरकारा कडल्यान प्रक्रियेक गती, मुख्यमंत्र्यांची घोशणा जातली पुराय

पणजी : आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिसाचे फाटभुंयेर 3 डिसेंबराच्यान दिव्यांगा खातीर स्वतंत्र खातें सुरू करपाची प्रक्रिया राज्य सरकारा कडल्यान सुरू आशिल्ल्याची म्हायती सुत्रांनी दिली.

राज्यांतल्या दिव्यांग व्यक्तींचे प्रस्न, समस्या सोडोवपाचे तशेंच तांचे खातीर येवजण राबोवपाचें काम समाज कल्याण खात्या कडल्यान करतात. समाज कल्याण खात्याचेर कामाचो ताण वाडत आशिल्ल्यान आपले प्रलंबीत प्रस्न सुटावे जायनात असो दावो करून दिव्यांगा खातीर स्वतंत्र खातें सुरू करपाची मागणी जायत्या वर्सां पसून दिव्यांग संघटणा कडल्यान जाता. तांच्या हे मागणेची दखल घेवन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी फाटल्या अर्थसंकल्पांत दिव्यांगा खातीर स्वतंत्र खातें सुरू करपाची आनी ह्या खात्या वरवीं केंद्र तशेंच राज्य सरकाराच्यो येवजण्यो तांचे मेरेन पावोवपाची घोशणा केल्ली. ते प्रमाण सरकारान आतां स्वतंत्र दिव्यांग खातें तयार करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. 3 डिसेंबराच्यान ह्या खात्याचें कामकाज सुरू जातले, अशी म्हायती सुत्रांनी दिली.

मजगतीं, सुरवातीचे कांय म्हयने दिव्यांग खात्याची जापसालदारकी समाज कल्याण खात्याच्या संचालकां कडेन दितले. स्वतंत्र कर्मचाऱ्यांची भरती करतले. दिव्यांग खातें 3 डिसेंबराच्यान सुरू करपा खातीर दिव्यांग आयोगानूय फाटल्या कांय म्हयन्यां पसून यत्न चलयल्यात, अशी म्हायती सुत्रांनी दिली.