दिवचल भलायकी केंद्रांतली सेवा सुदारपाची काँग्रेस पक्षाची मागणी

वैजकी अधिकारी डॉ मेधा साळकार हिका निवेदन भेटयतना दिवचल गट काँग्रेस अध्यक्ष मनोज नायक, महेश म्हांबरे आनी हेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत उपचारां खातीर सुविधा तयार केल्यांत. मात भलायकी सेवा दिवपा कडेन मात भलायकी खातें गंभीरपणान लक्ष दिना. दिवचल आनी मयें मतदारसंघांतल्या लोकांक बरी भलायकी सेवा  दिवपाची वेवस्था करची ना जाल्यार केंद्रा सामकार निदर्शना करपाची शिटकावणी दिवचल गट काँग्रेस समितीन दिल्या.
दिवचलच्या ह्या भलायकी केंद्रांत लोकांक जाय तशी सेवा मेळना. केंद्रांत स्पेशलिस्ट दोतोर नाशिल्ल्यान लोकांक खागजी हॉस्पिटलांत वा म्हापशें वा बांबोळेजीएमसींत वच्चें पडटा. ताका लागून ताकां पयसो आनी वेळ खर्च करचो पडटा. दिवचल भलायकी केंद्राची इमारत भव्य आसा मात थंयची भलायकी सेवा जाय तशी ना. इमारतीचेर इतलो खर्च केला ताचो उपेग कितें असो प्रश्न काँग्रेस फुडारी महेश म्हांबरे हांणे केला.
दिवचलच्या लागीं आशिल्ल्या मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्य साखळी मतदारसंघातल्या भलायकी केंदांत सगल्यो सुविधा आसात. दोतोरांचो आंकडो जाय तितलो आसा. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाच्या मतदारसंघांतल्या वाळपयच्या भलायकी केंद्रात  अपेक्षे परस चड दोतोर, चार अॅम्बुलन्सी आसात. दिवचल भलायकी केंद्र ते बाबतीत उपेक्षीत कित्याक. दिवचलकारांक गृहीत धरून तांचेर अन्याय चल्ला. हांगचे लोक सरकाराचे न्हय काय कितें अशेंय म्हांबरे हाणे विचारलां.
दिवचल भलायकी केंद्रांत जाय तितल्यो अॅम्बुलन्सी नात, ताका लागून तांका पुरायपणान 108 अॅम्बुलन्स सेवेर निंबून रावचें पडटा. अॅम्बुलन्स मेळ मेरेन बरोच वेळ वता अशें दिवचल  गट काँग्रेस समितीचें म्हणणें आसा. दिवचलची वैजकी अधिकारी डॉ मेधा साळकार हिका निवेदन सादर करून सगली वेवस्था करपाची मागणी समितीन केल्या. ह्या वेळार फिरोज बेग आनी हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले.