दाबोळी- वेर्णा जंक्शना मजगतीं 650 कोटी रुपयाचो फ्लाय ओव्हर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वास्कोः दाबोळी विमानतळ ग्रेड सेपेरेटर आनी वेर्णा जंक्शना कडेन सुमार 650 रुपये खर्च करून फ्लायओव्हर बांदपाची येवजण आसा आनी ते खातीर आपूण  केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांची  भेट घेवन हे प्रकल्प चालीक लावपाचो यत्न करतलों अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी चिखलेच्या आसय डोंगरी हांका रस्त्याच्या हॉटमिक्स डांबरीकरणाक सुरवात करून दिल्या उपरांत सांगलें.
गोंयां खातीर आनीक इलेक्ट्रिकल बशी घेवपाचे थारायलां. राज्यांतल्या सगल्या बसस्टॅण्डाचें आधुनिकीकरण करपाची येवजण आसा अशें तांणी सांगलें. दाबोळी विमानतळार मल्टी लेव्हर पार्किंग सुविधा सुरू करतले. ताका लागून विमानतळार येवपी वाहनां चालकांक थाकाय मेळटली.. विमातळार आनीक एक पार्किंग सुविधा तयार करपाच्या कामाचें कंत्राट दिवपाचें काम रोखडेच जातलें. ही सुविधा तयार जाले उपरांत दाबोळी विमानतळार पार्किंगाचे प्रस्न सुटावो जातलो अशें ताणे सांगलें.
गोंयांत फकत एक ग्रेड सेपरेटर आसा. ग्रेड सेपरेटर तें वेर्णा जंक्शना मेरेन फ्लाय ओव्हर बांदपाची येवजण आसा.गोंयांत सद्या प्रवासी येरादारी करपी बशींचो आंकडो कमी जावपाक लागला. इलेक्ट्रिकल बशी घेवंन तो सुरू करतले. सद्या कांय बसस्टॅण्डाचीं स्थिती सारकी ना. ताचें आधुनिकीकरण करपाची  गरज आसा अशें सांगतना आपल्या दाबोळी मतदारसंघातल्या सगल्या रस्त्यांचे हॉटमिक्स डांबरीकरणाचें काम पुराय जावपा कडेन पावलां अशी म्हायती तांणे दिली.