दाबोळी विमातळा कुशीकच्या 44 घरधनयांक सर्वोच्च न्यायालयाची थाकाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
वास्कोः दाबोळी विमानतळा कुशीक आशिल्लीं 44 घरां मोडून उडोवपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान दिल्लो. सर्वो्च्च न्यायालयान ताका स्धगिती दिवंन ह्या घर धनयांक थाकाय दिल्या. चिखली ग्रामपंचायत वाठारांत रावपी लोकांनी गोंय खंडपिठाच्या आदेशा आड केल्ली विशेश अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात कामकाजांत दाखल करून घेतना फुडल्या आदेशा मेरेन ही स्थगिती दिल्या
दाबोळी विमानतळाच्या फनेल विभागांत ही घरां येतात. ताका लागून ती मोडून उडोवपाचो आदेश गोंय खंडपिठान दिल्लो. विशेश अनुमती याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालयान गोंय सरकार आनी हेर प्रतिवाद्यांक आपली बाजू मांडपाक सांगल्या. 44 घरांतल्या एक घर धनयान स्थगिती मेळची हे खातीर अर्ज करूं ना. ताका लागून गोंय खंडपिठाच्या आदेशा वरवीं हें एकूय घर मोडचें पडटलें अशें याचिका सादर करपी एका धनयान सांगलें.
आमी सर्वे नंबर 60-2त घऱां बांदल्यांत. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान 44 घऱाचें प्रकरण आशिल्लें तेन्ना आमकां पक्षकार करून घेवपाची मागणी आमी केल्ली. मात खंडपिठान ती भायरायली. ताका लागून आमी सर्वोच्च न्यायालयांत गेल्यात आनी आमकां सध्या थाकाय मेळ्ळ्या अशें तांणे सांगलें.