दसरो : वायटाचेर बऱ्याचें जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दसरो हो एक उत्सव, जो वायटाचेर बऱ्याचो, अधर्माचेर धर्माचो आनी फटीचेर सत्याचें जैत मेळयता. ह्या उत्सवाक विजयदशमी वा दुर्गोत्सव ह्या नांवानय वळखतात. कारण हो दीस दुर्गा देवीक महिषासुराचेर जैत मेळयिल्ल्याचोय उगडास करून दिता. ‘दशहरा’ ह्या उतराचो संस्कृत अर्थ “ज्या दिसा धा वायट मुखामळां (धा मुखी रावण) भगवान रामान नश्ट केलीं, असो जाता. देखून दर वर्सा हो शुभ दीस आमी व्हडा उमेदीन मनयतात.
हे परबेंतल्यान आमकां कांय म्हत्वाचे धडे शिकपाक मेळटात. ते आमी स्वताक सतत याद करून दिवपाक जाय.

1) अहंकारी जावचे न्हय
निमाणें रावणाचो पराभव जावपाक कारणीभूत जाल्ली मुखेल गजाल म्हळ्यार तो आपले शक्ती आनी गिन्याना विशीं अहंकारी जाल्लो. ताचो अहंकार खंयच्याय वास्तवा परस श्रेश्ठ जाल्लो. सगळ्यांत बुदवंत आनी विद्वान मनीस आसून लेगीत तो शेणून पडलो आनी तें फक्त अहंकाराक लागून. अशे तरेन तुमचो अहंकार केन्नाच तुमच्या हारीचें कारण जावंक दिवचो न्हय. नम्र आनी विनयशील रावचें.

2) वायटाचेर बऱ्याचें जैत
जेन्ना वायट सामर्थ्यवान अशें मानपाक लागतले तेन्ना निमाणें कितेंय जालें तरी वायटाचेर बऱ्याचेंच जैत जातलें, हे केन्नाच विसरूं नाकात. 
दसऱ्या दिसा रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण ह्या राकेसांचो शेवट जाता. ज्या कोणाकूय राग, अभिमान, हांव, क्रूरपण आनी अहंकार अशे दुश्टपण आसा तर निमणें ते लासपाक मेळटा हाचें प्रतीक.

3) सत्य आनी धर्म हेच जैतिवंत
जेन्ना जेन्ना मनिस सत्याच्या वाटेन आसतलो, विस्वास दवरात, जैत ताचेच आसतलें. सतत धर्माचो आनी सत्याचो मार्ग तुमच्या जैताक पावतलो. 

4) सामान्य मनशाक केन्नाच कमी लेखूं नाकात
खंयचोय सामान्य मनीस ताचें कसलेंच वायट करचो ना अशें रावणाचें मत आशिल्लें. देखून भगवान ब्रह्मा कडल्यान वर मागता आसतना ताणें आपल्या मरणाक कारणीभूत जावपी मनशांचो उल्लेख केलो ना. देखूनच रावणाक मारपाक भगवान विष्णून मनशाच्या रुपान जल्म घेतलो. अशे तरेन तुमी ज्या मनशाक उणें समजतात ताका केन्नाच उणो लेखचो न्हय आनी सतत नम्र रावचें. 

हे कांय मुळावे तरी खूब बळिश्ट धडे, जे ह्या उत्सवाच्या मुळाव्या संदेशा वयल्यान दरेकल्याक मेळपाक जाय.