दक्षीण गोंय कोमुनीदाद प्रशासकम्हायती दिवंक नाशिल्ल्यान दोशी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, प्रतिनिधी: नागरिकांक म्हायती हक्क दिवपाच्या कायद्यांतले तरतुदींक आनी ह्या कायद्या खाला नेमिल्ल्या अधिकार्‍यांचो आदर करिनासतना म्हायती दिवंक नाशिल्ले खातीर दक्षीण गोंय कोमुनीदाद प्रशासकांक दोशी थारावन गोंय राज्य म्हायती आयोगान ह्या अधिकार्‍या आड कारणां दाखयात नोटीस जारी केल्या.

भौशीक म्हायती अधिकारी (पीआयओ) आशिल्ल्या दक्षीण गोंय कोमुनिदादी प्रशासकांनी म्हायती दिवपाच्या नांवां खाला अप्रासंगीक आनी अचूक म्हायती दिल्या असो अर्जदारांचो दावो आसा. पयल्या अपील प्राधिकरणान (एफएए) पीआयओक योग्य आनी संबंदीत म्हायती दिवपाक निर्देश दिले तरी पीआयओन ह्या आदेशाक पाळो दिवंक ना. ते उपरांत म्हायती आयोगान परत संद दिवन लेगीत अधिकारी सुनावणे खातीर हाजीर जावंक ना. देखून तेन्नाचो दक्षीण गोंय कोमुनिदादीचो प्रशासक जुवाव बी. फर्नांडीस हांचे आड कारणां दाखयात नोटीस जारी केल्या, अशें गोंय राज्य म्हायती आयुक्त संजय ना. ढवळीकार हांणी एका आदेशांत म्हणलां.

बोर्डा मडगांव हांगाचे अर्जदार नाझारेत बार्रेटो हांणी पीआयओ कडेन २२ मुद्यांचेर म्हायती मागपी अर्ज केल्लो. पीआयओ जुवाव फर्नांडीस हांणी अर्जदाराक १४० रुपया भरपाक लावन वेगळीच म्हायती दिली. जी अर्जदारान मागूंकूच नाशिल्ली. एफएएन ही म्हायती दिवपाचो आदेश दिलो तरी फर्नांडीस हांणी कांयच करूंक ना म्हणून अर्जदार म्हायती आयोगा मुखार दाखल जालो.