दक्षीण गोंय कोमुनिदादच्या प्रशासकांक म्हायती आयोगाची कारणां दाखय नोटीस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । खबरां मेज
पणजीः नागरिकांक म्हायती हक्क दिवपी कायद्यांतले तजविजीचो आनी कायद्या खाला नेमियार केल्ले अधिकारीणीचो अनादर करून म्हायती दिली ना हे खातीर दक्षीण गोंय कोमुनिदाद प्रशासकांत दोशी थारावन गोंय राज्य म्हायती आयोगान ताका कारणां दाखय नोटीस धाडल्या.
भौशीक म्हायती अधिकारी (पीआयओ) आशिल्ल्या दक्षीण गोंय कोमुनिदात प्रशासकान म्हायती दिवपाच्या नांवां खाला असंबद्ध आनी जाय ती म्हायती दिली असो जो दावो अर्जदारान केला तो  बोरोबोर आसा. पीआयओन फावो ती मुद्देसूद म्हायती दिवची असो आदेश पयल्या अपील अधिकाऱ्यान (एफएए) दिवंन लेगीत  पीआयओन ताका पाळो दिलो ना. उपरांत म्हायती आयोगान परत, परत संद दिवंन लेगीत व्हो अधिकारी सुनावणेक हाजीर रावलो ना. देखून तेन्नाचे दक्षीण गोंय कोमुनिदाद प्रशासक जुवांव बी फर्नांडीस हाका कारणां दाखय नोटीस धाडची अशें गोंय राज्य म्हायती आयुक्त संजय ना ढवळीकार हांणी हालींच दिल्ल्या एका आदेशांत सांगलां.
बोड्डें मडगांव हांगचो अर्जदार नाझारेथ बार्रेटो हांणी पीआयओ कडेन 22 मुद्द्यांचेर म्हायती मागपी अर्ज केल्लो. पीआयओ जुवांव फर्नांडीस हाणे ताका 140 रुपये भरपाक सागून वेगळीची म्हायती दिली. अर्जदारान ती मागूं नाशिल्ली. अर्जदाराक जाय ती म्हायती दिवपाचो आदेश दिवंन लेगीत फर्नांडीस हाणे कायच केलें ना. ताका लागून बार्रेटो हाणे म्हायती आयोगाक परत अर्ज केल्लो.
म्हायती हक्क कायद्याच्या कलम 7 (1) प्रमाण म्हायती अधिकाऱ्यान अर्जदाराक पुराय म्हायती दिवपाक जाय. म्हायती दिवपाक मेळना जाल्यार वा ती दिवपा सारकी ना जाल्यार कलम 19 (5) खाला आपले कृतीचे फावो तें समर्थन करचें पडटा वा स्पश्टीकरण दिवचें पडटा. पीआयओन म्हायती दिली ना आनी आयोगा सामकार सुनावणेक हाजीर रावलो. ताका लागून ताणेकलम 7(1)चो भंग केल्ल्यान तो दोशी थारता अशें म्हायती आयुक्त ढवळीकार  हाणे अर्ज निकालांत काडपाच्या आदेशांत म्हणलां. फर्नांडीस हाणे 25 सप्टेंबराक आयोगा सामकार स्वता हाजीर रावन नोटिशीक जाप दिवची अशें ह्या आदेशांत म्हणलां.