दंतकथा संग्रह – मिथ-मिथ्या

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारतांत पुराणांतल्यो कथा खूब तरांनी व्यक्त जातात. महाभारत, रामायण सगळे दंतकथेचे किस्से ल्हान आसतना दुरदर्शनार पळयल्ले. कांय भाकडकथा आजये कडल्यान आयकल्ल्यो. पणजे एका एक्जिबिशनाक हें मिथ-मिथ्या पुस्तक नदरेक पडलें. समाजशास्त्राचे अभ्यासक आशिल्ल्यान मिथ-मिथ्या पुस्तक वाचपाची उमळशीक वाडली. पुराणांतल्या देवीची आकृती दर्शावपी मुखपृश्ठ चड आकर्शीत करतालें.
जायत्या पुराणीक पात्रांक आनी तांच्या कथांनी तांकां खोलायेन अर्थ आनी प्रतिकात्मकताय जोडिल्ली आसता. लेखकान अशे संबंद इतले सोबीतपणान मांडल्यात. वेगवेगळे यूग वाचप आनी संस्कृताय आनी समाजीक नेम कशें म्हत्वाचें स्थलांतरीत जालें तें वाचप मनभुलोवपी आशिल्लें.
देवदत्त पट्टनायक हो भारतांतल्या मुंबयचो बरोवपी, फामाद पुराण कथाकार. हिंदू पवित्र शास्त्र, आख्यायिका, लोककथा, दंतकथा आनी बोधकथा हांचेर तो उत्कृश्ट वक्तो, चित्रकार आनी लेखक. बरोवपांत चड करून धर्म, पुराणकथा आनी वेवस्थापन ह्या मळार भर दिता. हिंदू पुराणीक कथां कडेन संबंदीत आशिल्लीं जायतीं पुस्तकां ताणें बरयल्यांत. तातूंत मिथ = मिथ्या : अ हॅंडबुक ऑफ हिंदू मायथॉलॉजी, एक कादंबरी, द प्रेग्नेंट किंग, आनी जया: अँ इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द महाभारत हांचो आस्पाव जाता.
एक सेकंद दोळे धांपून एक पोती उगडपाची कल्पना करात. दरेक वस्तू काडटना पोतयेची भितरली बाजू चड स्पश्ट दिसता. निमाणे, दरेक वस्तू काडून तपासली म्हणटकच पोती स्पश्ट जाता. वाचप्यांकय अशे तरेन साहित्य उक्तें करपाक मेळटा. साहित्याचें विश्लेशण करप म्हणल्यार ग्रंथाची सविस्तर तपासणी करून ताचो पुराय अर्थ लावपाची प्रक्रिया. वाचप्यांनी काणयेंतल्या वेगवेगळ्या साहित्यीक घटकांची तपासणी केल्यार तातूंतल्यान ग्रंथांतलो खोल अर्थ समजता.
हिंदू धर्म एक कोडें वा गूढ लेगीत जावंक शकता., इतल्यो वेगवेगळ्यो समजुती, इतले संस्कार आनी इतले मिथक आनी आख्यायिका आसात, मिथ = मिथ्या चें पालन करप कठीण जावं येता. हिंदू पुराणीक कथांचें एक हँडबूक हो लेखकाचो एक यत्न ह्या दिसपी गुंतागुंताचेर उजवाड घालपा खातीर. हिंदू त्रिमुर्ती आनी तांच्या दैवी बायले विशीं ताणें स्पश्ट केल्ल्या वेगवेगळ्या कथांचे खोलायेन अर्थ दाखोवपा खातीर तो हिंदू लोक एकाच सर्वोच्च वास्तवाचेर कित्याक विस्वास दवरतात आनी तरी लेगीत 33 कोटी देवांचें अस्तित्व कित्याक सांगतात ह्या कोड्यांत वता. पुस्तकांत पितृ सारकिल्ल्यो संकल्पना स्पश्ट केल्यात आनी देवां विशीं आनी असुरां विशीं तो वेगवेगळ्या संस्कारांचें म्हत्व स्पश्ट करता. तो झुजारी सारकी काली आनी सौम्य गौरी हीं एकाच देवीचीं वेगवेगळीं रुपां कशीं आसात हाचेर भासाभास करता. तो भुमिका आनी द त्रिमुर्ती, ब्रह्म, विष्णू आनी शिव हांची शक्ती तो संरक्षकाच्या वेगवेगळ्या अवतारां वा अवतारां फाटल्यान कल्पनेंत खोलायेन वता. विष्णू तो राम आनी कृष्ण अवतारांक इतलें म्हत्व कित्याक घेतलां हाची तपासणी करता मिथ = मिथ्या .
तुमी केन्ना देवळाक भेट दिवन विचार केला, हो देव ह्या मनशाक कित्याक मारता? काली मा शिंवाचेर रगतान जीब लायिल्ली कित्याक उबी दिसता? तुमकां अजाप जालें न्ही? म्हाकाय केन्नाय अशेच प्रस्न पडटात. घडये कांय लोक नास्तीक म्हण म्हाका शिक्को मारीत. जे चड करून दर खेपे स्मारकां, देव, हेर प्राणी हांचेर प्रस्नचिन्न उबे करतात आनी तांची काणी कितें आसूं येता असो प्रस्न पडटा?
पूण हें पुस्तक म्हजे खातीर एक रत्न जावन आयलें. हें पुस्तक वाचपाक हांव बरोच तेंप तयार आशिल्लें आनी कांय दीस फाटीं तें म्हज्या हातांत आयलें तेन्ना लेखकान भारतीय संस्कृताये विशींच्या गिन्यानाचेर उजवाड घातलो. हें पुस्तक 3 भागांनी विभागलां आनी तातूंत 3 पवित्र-त्रिमुर्ती जोड्यांचें वर्णन केलां. ‘ब्रह्माचें मंडळ’ ते ‘विष्णू-लक्ष्मीचे चौकोन’ ते ‘शिव-पार्वतीचो बिंदू’ मेरेन सुरू जावन. म्हाका सगळें एकाच सुवातेर मेळचें नासलें अशी जाप दिवपाची मेकळीक ह्या पुस्तकान घेतली. तीन भागांत ब्रह्मा, विष्णू आनी महेश हांचे विशींच्या लघुकथां विशीं आनी तांचे भोंवतणीं घुंवपी कथां विशीं उलयतात. ह्या पुस्तकाचो एक समान भुगोलीक वाठार आसा. भारत, दक्षीण-उत्तर कथां मदीं भेद करिनासतना आनी केन्ना केन्नाय तांचे मदलें स्पश्ट सारकेंपण दाखोवपी.
खंयच्याय एका दिसा देवळाक भेट दिवन देवांच्या क्षेत्रांतल्या काणये विशीं जायते जाप नाशिल्ले प्रस्न घेवन आयिल्ल्या दर एका मनशाक हांव ह्या पुस्तकाची खूब शिफारस करतां. म्हाका आवडलें लेखकांचें स्वताचें चित्र जोडून गिन्यान जाका लागून पुस्तक पुराय जालें.
पुस्तकांतली लेखन शैली पवित्र-त्रिमुर्तीच्या सगळ्या मुखेल आंगांचो आस्पाव करून तीन भागांनी सोबीतपणान संकलीत केल्या. एक अद्भुत संकलन जें भारतीय संस्कृताये संबंदीं तुमच्या सगळ्या प्रस्नांक जाप दितलें. तुमी पुराणीक कथांनी नवे आसल्यार वा रिफ्रेशर जाय जाल्यार देवदत्त पट्टनायक लिखीत मिथ-मिथ्या पुस्तक वाच्चें.

कात्यायनी घाटवळ
9975293808