थिये लाला की बस्तींतलो रस्तो काडलो

थिये लाला की बस्तींतलो बेकायदो रस्तो जेसीबी वरवीं काडून उडयतना अतिक्रमण हटाव पंगड.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: थियेचे लाला की बस्तींत बेकायदो बांदिल्ल्या कच्चो रस्तो बांदकाम पंचायतीन काडून उडयलें. अतिक्रमण हटाव पंगडाच्या आदारान पंचायतीन ही कारवाय केली.

लाला की बस्तींत फाटल्या 10 वर्सांच्या काळांत सुमार 200 परस अदीक घरा बेकायदो तरेन उबीं जाल्यांत. ह्या बेकायदो घरां आड पंचायतीचे कारवायेक संबंदीत घरधनयांनी पंचायत संचालनालया कडेन आव्हान याचिका दाखल केल्या. थंय हीं प्रकरणां न्यायप्रविश्ठ आसात. तेचवरी कोमिनिदादचे याचिकेच्या आदारान मुंबय उच्च न्यायालयान ही सगळीं घरां मातये भरवण करपाचे आदेश कोमुनिदाद प्रशासकांक दिल्यात. तली लेगीत ह्या बांदकामांचेर अजून कारवाय करूंक ना. 18 के ह्या शेत जमनीचे सुवातेंत हीं बांदकामां बेकायदो तरेन उबीं आसात. सरपंच अर्जुन आरोसकार हांच्या फुडारपणा खालच्या पंचायत मंडळान ह्या बेकायदो बांदकामां आड कारवाय केल्या. ताका लागून पंचायत तशेंच संबंदीत खात्यांचो परवानो घेनासतना बांदकाम केल्लो हो रस्तो काडून उडयलो. ह्या शंबर मिटर रस्त्याचें बांदकाम बेकायदो तरेन केल्लें.

लोकांक आमकां फुडो करचो पडटाः सरपंच

लाला की बस्तींत रस्त्याचें बेकायदो बांदकाम केल्लें. ते पंचायतीन काडून उडयलां. हे बस्तींतल्या बेकायदो बांदकामांची प्रकरणां पंचायत खात्या कडेन फाटल्या 10 वर्सां सावन प्रलंबीत आसात. ताचेर कारवाय जायना म्हूण थळाव्या लोकांक आमकां फुडो करचो पडटा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचीय अंमलबजावणी जातना दिसना. पंचायतीन कारवाय सुरू केली जाल्यार सद्दस्थिती दवरपाचो आदेश दितात, अशें सरपंच अर्जुन आरोसकार हांणी सांगलें.