ते, जशे दिसले तशे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फाटल्या कांय दिसांनी फांतोडेंच्या वेळार दिसपी खगोलशास्त्रांतल्या खाशेले घडणुकेंत, पुराय सुर्यमाळ सर करपाच्या यत्नांत, सेगीत पांच दीस उपासना करुन लेगीत सैमा कडेन चालू आशिल्ल्या झुजांत निमाणें गोंयकारांक अपेसूच हाताक लागलें. खबर काडिल्ले प्रमाण, फांतोडेर लागीं-लागीं पुराय गोंयचें सगले वाठार कुपांनी भरिल्लेच आसले.
तरीय, हवामान बदलाच्या ह्या प्रकोपातल्यान कशीबशी वाट काडून, दाखय- लिपय करपी कुपांतल्यान शेवटाक जें कितें सांपडलें, तें यत्ता णववेंत शिकपी खगोलशास्त्रमोगी ओमकार कामत हांणी बरें तरेन संकलन करपाचो यत्न केलो. हातूंत शारांतल्या प्रकाश- प्रदूशणांचो प्रभाव सारको जाणवतालो.
पृथ्वी वयल्यान दिसपी, ‘सुर्य-भ्रमण कक्षा’ स्पश्ट जाणवताली. सुर्य धरून मळबांत आमच्या भोंवतणच्या वाठारांत जें कितें आसा, तें प्रत्यक्षांत सगलें हेच अदृश्य कक्षेंतल्यान (Ecliptic Plane) पासार जातना दिसता.