तिळारीचें उदक शेतां मेरेन पावयात

आपल्या शेतांत घेतिल्लें पीक दाखयतना संतोष मळीक.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गिमाच्या दिसांनी हरितक्रांती करूं: संतोष मळीक

पेडणें: पावसाच्या दिसांनी व्हड प्रमाणांत शेतां खातीर उदक आसता. पूण गिमाच्या दिसांनी उदक मेळप कठीण. जर सरकारान तिळारी कानालाचें उदक आमच्या शेता मेरेन पावयत जाल्यार आमी गिमाच्या दिसांनी लेगीत हरितक्रांती करूं असो विस्वास हसापूरचे संतोष मळीक ह्या शेतकारान उक्तायलो.

पावसाच्या दिसांनी दोंगर माळरानार वेगळींवेगळीं पिकां घेवन हरितक्रांती करपा खातीर मळीक कुटुंबान एक बरें पावल घालां. हसापूरचे संतोष मळीक आनी कुटुंबान आपल्या हसापूर खुटवळ रस्त्याचे कुशीक जे प्रमाणांत पडींग शेती आशिल्ली, त्या दोंगर माळरानार शेजरा भरड शेतांत अंदूं व्हड प्रमाणांत भेंडो, घोसाळीं, कोंकण दुदी ह्या पिकांची लागवड केल्या.

पेडणें म्हालांत व्हड प्रमाणांत शेतकार शेतां वरवीं हरितक्रांती करीत आसतनाचें चित्र दिसून येता. हाचे पयलीं भरड शेतां कडेन कांय काळ आडनदर जाल्ली. पूण आतां परतून नव्या नेटान भरड शेतां कडेन शेतकार वळत आशिल्ल्याचें चित्र दिसून येता.

कोरोनाचो काळ आयले उपरांत शेत कितलें म्हत्वाचें, भाजी कितली म्हत्वाची हें त्या काळान दाखोवन दिले उपरांत खूबशा शेतकारांनी आपल्यो मेकळ्यो सुवातो सुपीक करपाचो निर्णय घेवन खूबशा शेतकारांनी शेती वरवीं हरितक्रांती करपाचें पावल उबारलें. तेच फाटभुंयेर हसापूरचे संतोष मळीक हांणी आपल्या शेतांत अंदूं व्हड प्रमाणांत पीक घेतलां.

ह्या पिकाची राखण रातच्या वेळार दोंगर माळरानार वचून करची पडटा. रानवटी जनावरां व्हड प्रमाणांत शेतांत येवन लुकसाण करतात. पूण सरकारच्या कृशी खात्या खाला लुकसाण भरपाय वेळार मेळना. तशेंच रानवटी प्राण्यांचो बंदोबस्त रान खातें करपाक अपेेशी थारिल्ल्याची खंत मळीक हांणी उक्तायली.

मजगतीं, सरकारान कासारवर्णें बैलपार न्हंयचेर 22 कोटी रुपया खर्च करून पंप उबारला. ह्या पंपा वरवीं जें उदक ओडटलें तातूंतले कांय उदक चांदेल उदक प्रकल्पा खातीर, मोपा विमानतळा खातीर, आयुष्य हॉस्पिटला खातीर जाल्यार कांय उदक तुयां नियोजीत नव्या उदका प्रकल्पा खातीर दितले. उरिल्लें 42 एमएलडी उदक हें शेतां खातीर दिवपाची येवजण आसा.

ह्या पंपा वरवीं ओडिल्लें उदक तिळारी कानालांत सोडून शेतां खातीर दितले अशी घोशणा उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी हालींच ह्या पंपाचें उक्तावण केले उपरांत केल्ली.

जे शेतकार आयजूय शेत करतात आनी तांच्या शेता मेरेन उदक पाविल्लें ना थंय नवे कानाल उबारून वा पंपा वरवीं उदका वाहिन्यो घालून उदका पुरवण करीत जाल्यार गिमाच्या दिसांनी लेगीत शेतांनी पीक घेवं येता. तशे तरेचे यत्न कृशी खत्यान आनी उदका स्रोत खात्यान करचें अशी मागणी शेतकार संतोष मळीक हांणी केली.