तांतयां घालिनासतनाच परतून गेली कांसय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पेडणें: शुक्रारा 13 जानेवारीक दनपारां 2 वरांच्या सुमाराक एक दर्यांतली कांसय तातयां घालपा खातीर आश्वें- मांद्रेंचे दर्यादेगेर आयिल्ली. पूण खूबश्या पर्यटकांनी तिचे कडेन वचून तिका त्रास दिवपाक लागले. ताका लागून ती बेजारून तांतया घालिनासतनाच परतून दर्यांत गेली. ताका लागून पर्यावरण मोगींनी नाराजी उक्तायल्या.

दर्यांतल्या कांसवांचें संवर्धन आनी संरक्षण करचे खातीर रान विभागा वतीन 1999 सावन आयज मेरेन मोरजी दर्यादेग वाठारांत कांसव संवर्धन मोहीम चालीक लायल्या. ताचोच एक भाग म्हूण हालींच आश्वें मांद्रें दर्यादेगेर व्हड प्रमाणांत कांसव येवपाक लागल्यात.

हे आदीं दर्यांतल्या दोन कांसयांनी आश्व्यां जाल्यार एके कांसयेन मोरजी दर्यादेगेर येवन तांतया घातल्यांत. शुक्रारा 13 जानेवारीक एक कांसय मांद्रें दर्यादेगेर तांतया घालपा खातीर आयिल्ली. पूण लोकांनी तिका त्रास दिलो. व्हड व्हड आवाज आनी बोवाळ केल्ल्यान ती तांतया घालिनासतनाच आयिल्ले वटेन ती परतून दर्यांत गेली.