तकलेर ताण आसा? जाणून घेयात लक्षणां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

‘ताण’ हो सद्याचे जिणेंचो एक म्हत्वाचो घटक जावन गेला. ताण केन्ना कळटा, जाणवता आनी केन्ना तो जाणवना. मनशां मनशां प्रमाण ताण बदलतूच वता. जर ताणाची वळख पटल्यार ताचेर काम केल्या उपरांत तो उणो जाता.
ताण निर्माण जावपाचीं खुबशीं कारणां आसूं येतात. ताणाचीं लक्षणां, कारणां वाचात.

भावनीक बदल

१. चिंता : कायम कसलीय चिंता, काळजी करप.
२. चाळवप : बारीक सारीक कारणांक लागून बेजार जावप, चाळवप, रोखडोच राग येवप.
३. लहरीपणा वाडप : सूख, दुख्ख दोनूय प्रसंगां वेळार रोखडोच मूड बदलप, रोखडोच चाळवप आनी शांतूय जावप.
४. लक्ष केंद्रीत करतना आडखळी येवप : खंयचेय गजालीचेर, कामाचेर लक्ष दितना आडखळ येवप. कामाचेर लक्ष लागना, निर्णय घेतना मूळ मुद्याचेर विचार करिनासतना येवप.
५. न्हयकारात्मक विचार : स्वता विशीं, स्वताचेर तांकी विशीं न्हयकारात्मक विचार येवप, आपल्या आशिकुशीक आशिल्ल्या लोकां विशीं न्हयकारात्मक विचार करप, दरेके गजालीचो तसोच विचार करप.
६. समाजा पसून पयस रावप: समाजीक कार्यावळींक वचप ना, एकटेपण आवडप.
७. वेसनांचो वापर वाडप : वेसन लागप, वेसनांचो आधार घेवप. वेसन केल्यार ताण उणो जाला अशें दिसप.

ताणाचीं लक्षणां:

शरिरीक लक्षणां/ शरिरीक बदल:

१. स्नायू दुखप : मान, खांदे आनी फाट दुखप. हालचालींत सहजपणा उरना.
२. तकली दुखप : परत परत तकली दुखप, मायग्रेनचो त्रास जावप.
३. न्हिद विस्कळप : न्हीद पडना. न्हिदून उठल्या उपरांत फ्रेश दिसना.
४. थकप : कायम थकप. ताजें दिसना. मानसीक, शरिरीकपणान थकप.
५. पचन समस्या : अपचन जावप, पोटांत दुखप, पोट साफ नासप, परत परत पित्ताचो त्रास जावप.
६. काळीज : काळीज कलकलत रावप.
७. भुकेंत बदल : भूक लागना, खावपाची इत्सा नासप वा खूब भूक लागप, सेगीत कितेंय खावप, वाटप. आपूण कितलें खाता, कितें खाता हाचो अंदाज येना.
८. प्रतिकार शक्त उणी जावप : परत परत भलायकी इबाडप, बरो जावपाक वेळ लागप, वातावरणांत ल्हान बदलाचो शरीर आनी भलायकेचेर रोखडोच परिणाम जावप.