ट्रोल एडिक्शन- नवें भिरांकूळ दुयेंस !

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दुश्मनी जम कर करो
लेकिन ये गुंजाइश रहे
जब कभी हम
फिर दोस्त हो जाएँ
तो शर्मिंदा न हो
असो हिन्दी भाशेंत एक शेर आसा. जेन्ना आमी आमची दुस्मानकाय एकादे व्यक्ती कडेन न्हय तर तिच्या विचारां कडेन वा कृती कडेन आसा अशें मानतात तेन्ना ती दुस्मानकाय आदरपूर्वक आनी आनंददायी आसता. जेन्ना ती पुरायपणान तर्कांचेर आदारीत आसता तेन्ना ती मतभेदांक आनी तिचे संदर्भांतले भासाभाशेक एका वेगळ्या पावंड्यार घेवन वता. तो पांवडो दोनय व्यक्तींच्या नाते संबंधांत दुराय हाडिनासतना दोगांकय समाधान दिवपी निश्कर्शाचेर व्हरता.
केन्ना- केन्ना एखादे व्यक्तीन घेतिल्ले भुमिकेची वा मांडिल्ल्या विचारांची फाटभूंयच खबर नासतना कांय जाण व्यक्त जातात. ती जाणून घेवपाचीय तकालस ते घेनात. सरळ ते व्यक्तीचेर टिका करून मेकळे जातात. अशी टिका भोवतेक वेळार राजकी हितसंबंधांतल्यान वा वैयक्तीक आकसांतल्यान जाल्ली आसता. हालींसरा, लोकांक समाजमाध्यमांचें व्यासपीठ फुक्यासवाय मेळ्ळां. ताचो बरो उपेग करून समाजाक प्रबोधन करचे सुवातेर फटीचे, दुस्वासाचे, राग- लोभाचे संदेश घालून समाजीक भलायकी इबाडपाचें काम ते करतात. केन्ना केन्ना मुखेल विशय एके कडेन उरता आनी संवादाची वा निखळ वादाची दिका खंयचे खंय पावता.
साबार खेपो कांय जाण कोणाचेरय टिका करतना एकदम सकयल्या पावंड्यार पावतात. जाणटीं, भुरगीं, बायलां, दिव्यांग अश्या लोकांचेर टिका करतना एक थारावीक सभ्यताय पाळची, अशी अपेक्षा आसता. पूण आपल्या बुरसट वृत्तीन आनी कृतीन कांय जाण तें विसरतात. सोनिया गांधी वा अश्या साबार अस्तुऱ्यांचेर सकयल्या थरार टिका जातना आमकां समाजमाध्यमांचेर पळोवंक, वाचूंक मेळटा. ती एक अस्तुरी, आमच्या देशाची सून, एक आवय हाचो लेगीत विसर लोकांक पडटा. भारतीय संस्कृतींत अस्तुरेक आवय मानपाची परंपरा आसा. महात्मा गांधी, पंडीत नेहरू सारख्या म्हान फुडाऱ्यांचेर सकयल्या थरार वचून टिका करतना तांकां स्वर्गसूख लाबता.
नवीन मनश्याक पळोवन वाड्या वेलीं सुणीं त्या मनश्याचेर सामुहीक हल्लो करतात. ताका नाका शेवट करून सोडटात. आतंक तयार करतात. तसोच प्रकार समाज माध्यमांचेर आमकां कांय जाण करतना दिसून येता. आकांताच्या वा आपत्कालीन वेळार गरजेक पावता तो देव, अशें आमी मानतात. ताची जात वा ताचो धर्म पळोवंक वचनात. समाजमाध्यमाच्या माचयांचेर आमी धर्मांधतेन चड आनी चड कुड्डे जायत आसात. अश्या लोकांक आपल्या धर्माची विचारधारा सांग म्हणल्यार दोन वाक्यां लेगीत उलोवंक कळचें ना. पूण व्हॉट्सएप व्यासपिठाचें व्हॉट्सएप विद्यापीठ केल्ले हे सभागे इतिहास, धर्म, परंपरा हाचे विशींचे फटीचे, दुस्वास निर्माण करपी संदेश कुड्डेपणान मुखार धाडत रावतात.
साबार खेपो समाजांतल्या आदर आनी आदर्श आशिल्ल्या लोकांक तांची भुमिका मानवना देखून ट्रोल करपाचे यत्न जातात. तो करतना नैतिकतेचो कितलोय सकयलो पावंडो हुपपाची तांची तयारी आसता. केन्नाय वैयक्तीक वा केन्नाय सामुहीक हल्लो करून त्या सज्जन मनश्याक बदनाम करपाचो यत्न जाता. ह्या खातीर कांय जाण एकापरस चड नकली आयडी तयार करून फेसबूक वा हेर समाजमाध्यमांचेर आपले एकांवट तयार करतात. हें ट्रोल एडिक्शन! एक नवें राश्ट्रीय दुयेंस!! धर्मीक दुस्वास, राजकीय लेंबडेपणाचो हो भयानक विशाणू समाज माध्यमांतल्यान आमच्या मेंदवाचेर आक्रमण करता आनी आमच्या संवेदनशीलतेक आनी नैतीकतेक बोथट करून उडयता. जाणट्यां मदीं आनी समाजमाध्यमांचो अती वापर करप्यांमदीं हो विशाणू चड प्रमाणांत दिसून येता.
संवसारभरच्या सायबर सायकॉलोजिस्टांनी संशोधन करून ताचेर उजवाड घालपाचो यत्न केला. अश्या ट्रोलरांचो प्रोफायल भोवतेक वेळार लॉक्ड आसता. ताचें कारण तांचो प्रोफायल एक तर फटीच्या म्हायतीचेर आदारिल्लो आसता आनी तांकां आपली खरी वळख दाखोवपाचें धाडस नासता. ट्रोलरांचे कमेंटस् हे थारावीक स्वरुपाचे आसतात. समाजमाध्यमाचेर तांच्या स्वताच्या कुवतीक धरून आनी सुत्रां कडच्यान मेळयिल्ल्या अर्दकुट्या ज्ञानाच्या आदाराचेर तांची भुमिका थारिल्ली आसता. अशे लोक विचारीक नदरेन अस्थीर, चंचल तशेंच मानसीक नदरेन दुर्बळ आसतात.
एखादी व्यक्ती विरोधी पक्षांत आसतना ट्रोल करून तिका उबी- आडवी धुवपी हेच लोक ती व्यक्ती आपल्या पक्षाच्या विचाधारे कडेन लागीं येता तेन्ना तिची बाजू घेवन हेरां कडेन झगडपाक लागतात. अश्या लोकांक नितिमत्ता बी कांयच खबर नासता. खबर आसता तें फकत ‘म्हज्या विचारां कडेन तूं सहमत जा, ना जाल्यार तुका समाज माध्यमांचेर हांव बदनाम करतलों’ हें तत्व.
केन्ना केन्ना ते स्वताक लागून वा ज्ञानाच्या उणावाक लागून भासाभासेची दिकाच बदलतात. एका थारावीक आटापाच्या भायर तांचे कडेन भासाभास करपाची कुवत नासता. पराभव मुखार दिसपाक लागतगीच ते मागीर गाळयो आनी वायट उतरांचो शिवंर करपाक लागतात. मुखा वेली व्यक्ती जर मानसीक नदरेन सक्षम आसत जाल्यार ती अश्या लोकांक शिंगार घेता. पूण कांय जाण ‘झक मारूं’ म्हणटात आनी सोडून दितात. अश्या वेळार म्हाझूज जिखिल्ल्याचो आनी विश्वसम्राट जाल्ल्याचो आनंद अश्या ट्रोलरांक भोगता.
समाजमाध्यमाचेर आपली भुमिका मांडटना तिचे फाटली सत्यताय अभ्यासची अशी निदान शिक्षितां कडच्यान तरी अपेक्षा आसता. केन्ना केन्ना समाजांत मानाची सुवात आसा अशे शिक्षक, दोतोर, आदवोगाद हांचो लेगीत ट्रोलरां मदीं आसपाव आसता. हे फाटभुंयेर सुशिक्षीत, समाजीक लागणूक मानपी, बुदवंत लोकांनी निर्भीड जावन समाजमाध्यमांचेर ट्रोल एडिक्शनांतल्यान जावपी ही सकयल्या पांवड्यावेली अभिव्यक्ती थांबोवपा खातीर वावरूंक जाय. ना जाल्यार तांची भुमिका हीच सर्वमान्य भुमिका म्हूण इतिहासांत अजरंवर जातली. तीच नैतीक विचारधारा जावन फुडल्या पिळग्यांक आकर्शीत करतली.-

अनंत अग्नी
9422439903