झुआरी जमनीची विक्री जाल्ल्यान हातूंतसरकाराक हस्तक्षेप करपाक मेळचो ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कायदेशीर सल्ल्याचो अहवाल दवरतले सभाघरांतः बाबूश

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : झुआरी अॅग्रो कंपनीन ज्या उद्देगीक जमनीची विक्री केल्या, तातूंत आतां सरकाराक हस्तक्षेप करपाक मेळचो ना. विवीध न्यायालयांंनी जमनी विशीं जे आदेश दिल्यात, तातूंतल्यान ही गजाल स्पश्ट जाता, असो कायदेशीर सल्लो वरिश्ठ वकिलांनी दिला. कोमुनिदादीच्या कायद्याचे गिन्यान आशिल्ल्या ज्येश्ठ वकिला कडल्यान सरकारान हो सल्लो घेतला. ह्या सल्ल्याचो अहवाल विधानसभेंत दवरतलो, अशें महसूल मंत्री बाबूश मोंसेरात हांणी सांगलें.
जमनीची विक्री जाल्ली आसली तरी रुपांतरणाची सनद सरकार दिवचें ना, अशें आस्वासन मंत्री बाबूश मोंसेरात हांणी सभाघरांत दिल्लें. ह्या आस्वासनाक तांणी पाळो दिवचो, अशी मागणी विजय सरदेसाय हांणी केल्या.
झुआरी अॅग्रो केमिकल्स लिमिटेड कंंपनीन झुआरीची जमीन पॅरादीप फोस्फेट हे कंंपनीक विकल्या. हे जमनींत आतां गृहनिर्माण प्रकल्प उबारपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात. विधानसभा अधिवेशनांत ह्या प्रस्नाचेर वादळी चर्चा जाल्ली. झुअारी अॅग्रो कंंपनीच्या जमनीची विक्री ही 50 हजार कोटींची भानगड आसा, असो आरोप विरोधकांंनी विधानसभेंत केल्लो.
गोंय मुक्त जाले उपरांंत सांंकवाळ कोमुनिदादीन उद्देगीक वापरा खातीर अदमासे 500 हॅक्टर जमीन झुआरी कंंपनीक दिल्ली. ही जमीन उद्देग सोडून हेर कामां खातीर वापरपाक मेळना, असो दावो विरोधकांंनी केल्लो. झुअारी कंंपनीन जमनीची विक्री केल्या. सरकार कायदेशीर सल्लो घेवन फुडली कारवाय करतले. तशेंच जमनीची विक्री जाल्ली आसली तरी जमीन रुपांंतरणाची सनद सरकार दिवचे ना. रुपांंतरण सनद स्थगीत दवरतले, अशें आस्वासन मंंत्री बाबूश मोंसेरात हांणी दिल्लें.
विजय सरदेसाय हांंचे सयत तेन्ना काँग्रेसीत आशिल्ले मायकल लोबो, संंकल्प आमोणकार हांंणी हो प्रस्न उपस्थीत केल्लो.

मंत्री बाबूशान दिल्लें आस्वासन पाळचेंः विजय
झुअारी अॅग्रो कंंपनीची जमीन उद्देगीक वापरा खातीर आसा. मूळ सांंकवाळ कोमुनिदादीच्या हे जमनीचो वापर हेर कामां खातीर करपाक मेळना. जमनीची रुपांंतरण सनद सरकार दिवचे ना, अशें आस्वासन मंंत्र्यान सभाघरांत दिल्लें. हें आस्वासन मंत्र्यान पाळचें, अशें विजय सरदेसाय हांंणी म्हणलें. काँग्रेसीच्या आठ आमदारांंनी भाजपांत जे पक्षांंतर केलांं, ते फुकट करुंक ना. पक्षांंतरा कडेन झुअारीच्या जमीन विक्रीचो संबंद आसा, असो आरोपूय विजय सरदेसाय हांंणी केला. मंंत्र्यान कायदेशीर अहवालाची प्रत सभाघरांत दवरले उपरांंत फुडलो निर्णय घेतलो, अशें तांंणी स्पश्ट केलांं.