जेटीच्या उक्तावणाक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकांक नाशिल्लें निमंत्रण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंय सरकाराच्या घाळपणाचेर उक्तायली तिडक

पणजी : सोबितीकरण जाल्ले दोना पावला जेटीचें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांचें हस्तुकीं शेनवारा उक्तावण जालें. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांचे सयत अधिकारी हाजीर आशिल्ले. जेटीच्या उक्तावणाचें निमंत्रण नाशिल्ल्यान केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी गोंय सरकाराचेर तिडक उक्तायल्या. हें चुकून जालां काय कोणें तरी हेतुपुरस्सर केलां ताची चवकशी गोंय सरकारान करपाक जाय, अशी मागणी तांणी केल्या.

हांव केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री आसा. तशेंच हांव उत्तर गोंयचो खासदार आसा. खासदार तशेंच पर्यटन राज्य मंत्री म्हूण शिश्टाचारा प्रमाण म्हाका उक्तावणाचें निमंत्रण आसूंक जाय आशिल्लें. म्हाका निमंत्रण नाशिल्लें. जेटीच्या उक्तावणाची कसलीच रितसर म्हायती म्हाका दिवंक ना. दोना पावला जेटीच्या उक्तावणाची म्हायती म्हाका बातम्या वेल्यान कळ्ळी. जेटीच्या सोबितीकरणा खातीर केंद्रा कडल्यान निधी मंजूर जाला. केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री ह्या नात्यान हांवें निधी मंजूर केला. उक्तावणाक थळावो खासदार तशेंच केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्र्याचो विसर पडप हीं घाळपणा अक्षम्य आसात. पर्यटन मंत्री तशेंच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी हातूंत लक्ष घालपाची गरज आसा अशी मागणी श्रीपाद नायक हांणी केल्या.

राज्यांत एखाद्या म्हत्वाच्या प्रकल्पाचें वा येवजणेचें उक्तावण जाता तेन्ना खासदार म्हूण म्हाका निमंत्रण आसपाक जाय. हाचे पयलीं खूबशे खेपे खासदाराक निमंत्रण न दिवपाचें प्रकार जाल्यात, अशें तांणी सांगलें.

पर्यटन थळांचे उदरगती खातीर केंद्र सरकारान स्वदेश दर्शन येवजण सुरू केल्या. दोना पावला जेटीचें सोबितीकरण हे येवजणे खाला जालां. उत्तर गोंयचे खासदार ह्या नात्यान श्रीपाद नायक हांणीच हो प्रस्ताव केंद्राक सादर केल्लो. स्वदेश दर्शन येवजणे खाला गोंयांतल्या हेर पर्यटन थळांचो विकास करपाचो प्रस्ताव आसा.