जुवारी पुलार अपघात; ट्राफीक जॅम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दोन वरां येरादारी ठप्प; विद्यार्थी, कर्मचाऱ्यांक कामार पावपाक कळाव

पणजी : जुवारी पुलार सकाळीं जाल्ल्या अपघाताक लागून कुठ्ठाळी वाठारांत दोन वरां येरादारीची कोंयडी जाली. हाका लागून विद्यार्थी तशेंच सरकारी कर्मचाऱ्यांक कामार पावपाक कळाव जालो. जुवारी पुलार सकाळच्या वेळार सदाच येरादारीची कोंयडी जायत आसता. सोमारा मात दोन वरां येरादारी ठप्प जाली.

जुवारी पुलार सकाळी टेम्पो ट्रॅव्हलर आनी टॅक्सी मदीं अपघात जालो. अपघातांत सांपडिल्यो गाडयो काडपाक पावूण वर लागलें. गाडयो काडपा खातीर दोनूय वटानच्यो गाडयो थारावन दवरच्यो पडल्यो. म्हणसर गाडयांची रांग लागली. येरादारी सुरळीत जावपाक दोन वरां लागलीं. मडगाव – पणजी – वास्को मजगतीं प्रवास करपी सगल्या प्रवाशांक हाचो फटको बसलो. अपघाताक लागून येरादारीची कोंयडी जाल्ल्याची म्हायती येरादारी पुलिसांनी दिली.

डिसेंबर म्हयनो सुरू जाल्ल्यान पर्यटक येवपाक सुरवात जाल्या. हाका लागून सगल्याक वाहनांचो आंकडो वाडला. हातूंत परतून पोरणें गोंया फेस्ताची फेरी सुरू आसा. मडगांव तशेंच वास्को सावन पोरणें गोंया वचपी लोक जुवारी पुला वेल्यान येतात. हाका लागून वाहनांचो आंकडो वाडला. हाचो परिणाम म्हूण येरादारीची कोंयडी जाता.

दनपारां विमानां आयलीं की पर्यटक टॅक्सींतल्यान पणजे वचपाक भायर सरतात. हाका लागून येरादारीची कोंयडी जाता. सांजवेळा कचेरेंतले कर्मचारी तशेच उद्देगीक आस्थापनांतले कर्मचारी घरा वचपाक लागतात. हाका लागून येरादारीची कोंयडी जाता. वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंत काम करपा खातीर पणजे सावन खूबशे जाण वेर्ण्यां येतात. कामगार, पर्यटक हांकां पुला वेल्यान वच्चें पडटा. येरादारी कोंयडीचें हें एक मुखेल कारण आसा.

जुवारी पुला सयत पणजेंत लेगीत सकाळीं तशेंच सांजवेळार सदांच येरादारीची कोंयडी जाता. स्मार्ट सीटी तशेंच गटारांच्या कामांक लागून सगले रस्ते खणल्यात. कांय रस्ते बंद आसात. ते भायर रस्त्या कुशीक दोनूय वटांनी दुचाकी पार्क केल्ल्यो आसतात. हाचो परिणाम म्हूण येरादारीची सदांच कोंयडी जाता.

चित्रपट महोत्सवा उपरांत पोरणें गोंयचे फेस्त जालें. चित्रपट महोत्सवाक लागून हेर राज्यांतले लोक गोंयांत येतात. फेस्ताक लेगीत पुराय गोंया सयत हेर राज्यांतले लोक येतात. विदेशी पर्यटक लेगीत फेस्ता निमतान पोरणें गोंया भेट दितात. हाचो परिणाम म्हूण रस्त्याचेर वाहनांचो आंकडो वाडटा. डिसेंबर सुरू जालो काय पर्यटक येवपाक लागतात. मुंबय, पुणें, बेळगांव हांगाचे पर्यटक मोटारी घेवन येतात. नवें वर्स लागीं येता तसो गाडयांचो आंकडो वाडटा. हाका लागून येरादारीची कोंयडी जाता. पणजी, मडगांव, वास्को ह्या शारां सयत दर्यादेग वाठारांतल्या रस्त्यांचेर येरादारीची सेगीत कोंयडी जायत आसता.

नव्या जुवारी पुलाच्या बांदकामाक लागून अपघाताचे प्रकार घडत आसतात हें खरें आसलें तरी, येरादारी पुलीस आनी येरादारी खातें हांणी ह्या प्रकरणांत सुदारणा करपा खातीर कांयच करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप आतां जावंक लागला. ह्या वाठारांत येरादारी पुलिसांचेर वा होमगार्डाचेर ही जापसालदारकी सोंपोवन वरिश्ठ अधिकारी मात सुशेगाद रावतात अशें चित्र आसा. अधिकाऱ्यांनी ह्या वाठारांत प्रत्यक्ष हजर रावन ताचेर उपाय सोदपाचो यत्न केल्लो ना असो आरोप ह्या मार्गार दीसपट्टे प्रवास करपी प्रवाशी उक्तेपणान उलयतना दिसतात.