जानेवारींत गोंयांत दुसरें पर्पल फेस्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विदेशांतल्यानूय येतले प्रतिनिधी, विवीध कार्यावळींचें आयोजन

दिव्यांग व्यक्तीं खातीर समावेशकतायेचो प्रसार करपी पर्पल फेस्त हो उत्सव जानेवारी 2924 वर्सा आपलो दुसरो वर्सुकी महोत्सव घडोवन हाडपाची तयारी करता. गोंयांतलो पयलो उपक्रम दिव्यांग लोकांक प्रतिभा दाखोवपाक, आपले प्रमाण आव्हानांक तोंड दिवपी लोकां कडेन जोडपाक आनी तांच्या खाशेल्या क्षमतांचो उत्सव मनोवपाक एक व्हड मंच थारता.
गोंय राज्य दिव्यांग आयुक्त कार्यालयान आनी गोंय राज्य समाज कल्याण संचालनालयान आयोजीत केल्ल्या पर्पल फेस्त उपक्रमांत वांटो घेवन सगळ्या पांवड्यार वेगवेगळ्या सक्षमांक समान हक्क आनी संदी सुनिश्चीत करपाची तांची वचनबद्धताय दाखयल्या.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या सक्षम फुडारपणाखाला समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी गोंय राज्य दिव्यांग आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकार हांणी ह्या महोत्सवाच्या फुडारपणाची जापसालदारकी घेतल्या. ह्या महोत्सवाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी हेर राज्यांच्या फुडाऱ्यांचेंय लक्ष ओडून घेतलां, तांणी आपल्या राज्यांत महोत्सवाच्यो फुडाराच्यो कार्यावळी आयोजीत करपाची इत्सा उक्तायल्या.
पर्पल फेस्तांत वेगवेगळे उपक्रम, कार्यावळी घडोवन हाडटात. तातूंत परिसंवाद, कार्यशाळा, प्रदर्शनां, खेळां कार्यावळी, प्रतिभा प्रदर्शन कार्यावळी आदी आस्पावतात. मनरिजवणे परस फुडें वचून हो महोत्सव आपले प्रतिभेक चालना दिवपाक, विचार सादर करपाक आनी वैयक्तीक विकासाक एक सक्षम मंच दिता.
समाजीक पूर्वग्रहांक आव्हान दिवपाची संद हो महोत्सव दिता आनी अपंगत्व आशिल्ल्या लोकांक प्रेरणा दिता. गोंय सचिवालयांत रॅम्प, लिफ्ट, बसपाची वेवस्था अशा मुळाव्या साधनसुविधांचो विकास तशेंच वेगवेगळे प्रशिक्षण कार्यावळी घडोवन हाडप हातूंतय गोंयची समावेशीपणाची वचनबद्धताय दिसून येता.
जानेवारी- 2024 वर्सा थारायिल्ल्या दुसऱ्या वर्सुकी महोत्सवा वरवीं पर्पल फेस्ताची वळख जागतीक उपक्रम म्हूण स्थापन करप आनी ह्या महोत्सवांत वांटो घेवपाक संवसारभरांतले प्रतिनिधी आनी कलाकारांक आकर्शीत करप हो हेतू आसा. देशांतच न्हय तर आंतरराश्ट्रीय मळारय समावेशकता वाडोवपा खातीर गोंय राज्याची वचनबद्धताय, समर्पण आनी यत्न ह्या विस्तार धोरणांतल्यान दिसून येतात.
त्याच वेळार, पर्पल फेस्ता वरवीं, वेगवेगळ्या व्यक्तीं कडेन आनी संघटनां कडेन संपर्काचे जाळें स्थापन करपाक, अणभवांची देवाणघेवाण करपाक आनी आमच्या कामाच्या उद्दिश्टां खातीर सहकार आनी आदार मेळोवपाक एक सक्षम मंच म्हूण ही कार्यावळ सरकारान नदरे मुखार दवरल्या. इश्टागतीक चालना दितना मोलादीक गिन्यान आनी म्हायतीचें आदान-प्रदान करपाची सुविधा दिवपी, दिव्यांग व्यक्तींच्या एकंदर कल्याणांत आनी सशक्तीकरणांत हें मंच म्हत्वाचें योगदान दिता.
फाटल्या वर्सा जाल्ल्या पयल्या पर्पल फेस्तांत सेरेब्रल पाल्सी आशिल्ल्या फ्रेडरिका मिनेझेस सारकिल्या कांय सर्तकांनी उपक्रमांचेर आनी तातूंतल्यान मेळिल्ल्या परिणामा विशीं उमेदीन सांगलें. ह्या महोत्सवाचें सकारात्मक, प्रेरणादायक वातावरण आनी विविध कलाकारां खातीर संदी दिवपा विशीं फ्रेडरिका मिनेझेस म्हणटात, “पर्पल फेस्त मुखेल प्रवाहांतल्या संवसारांत अपंगत्व आशिल्ल्या लोकांचो आस्पाव करपाक एक परिपूर्ण मंच थारता.”
समावेशकतायेचें म्हत्व सांगतना लोकोमोटिव्ह डिसेबिलिटीची रक्षा डांगी म्हणटा, “फकत अपंगत्व आशिल्लेच न्हय तर अपंगत्व नाशिल्ल्यांकय हे कार्यावळींत वांटो घेतना पळयलें.”
येवपी महोत्सवांत आयोजीत केल्ल्या रोजगार मेळावो कार्यावळींत वांटो घेवपाची इत्सा रक्षा डांगीन उक्तायली. जंय रोजगारांत समावेशक आशिल्ल्या कंपनीं कडेन थेट संवाद सादपाक मेळटा आनी सगळ्यांक समान संद दिवपाचो यत्न करूं येता.
जायतीं वर्सां घरांत रावपी आनी एकसुरेपणाची अणभवा उपरांत मणक्याच्या दुखापतीचेर मात केल्ले गौरेश मराठे म्हणटात, पर्पल फेस्तांतल्यान भायल्या संवसारांत वचपाची तांक आनी प्रेरणा मेळ्ळी. पर्पल फेस्तान म्हाका एक माध्यम मेळ्ळें, जाचे वरवीं म्हाका गोंयांतल्या जायत्या दिव्यांग लोकांच्या जिविताचेर जावपी परिणाम अणभवपाक मेळ्ळो. मराठे सध्या झोमेटाॅंत काम करतात.
ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा आशिल्ल्या आनी पर्यटन खात्यांत काम करपी अनुपा पिळगांवकार हिणें पर्पल फेस्तांतल्या आकर्शक कार्यावळीं विशीं आपली जिज्ञासा उक्तायली. फाटल्या वर्सा पर्पल फेस्तांत जाल्ले पॅरा टेबल टेनिस सर्तींत रुप्या पदक जिखिल्ल्याची तांणी खोशी उक्तायली. आतां जानेवारींत जावपी दुसऱ्या पर्पल फेस्ताची तें आतुरतेन वाट पळयता.
हालचालींचें अपंगत्व आशिल्ल्या आनी सध्या वास्को पालिकेंत काम करपी मोझेस रॉड्रिगीसान पर्पल फेस्ताच्या प्रेरणादायक स्वरुपाचेर भर दिलो. फाटल्या वर्सा ह्या महोत्सवा वेळार हांवें व्हीलचेयर गोल्फ नाच सादरीकरण, टेबल टेनिस सर्त आनी व्हीलचेरार मॅरेथॉन ह्या सारक्या वेगवेगळ्या कार्यावळींनी वांटो घेतिल्लो अशें सांगून ह्या महोत्सवाक लागून दरेकल्याक आपलीं दिसपट्टीं कामां करपाचो आत्मविस्वास मेळटा अशें तांणी सांगलें.
पर्पल फेस्त गोवा-२०२३ संबंदीं गोवा असोसिएशन ऑफ द डेफ हे संस्थेचे संस्थापक आनी सरचिटणीस प्रसाद जोशी हांणी तोखणाय केली.
आमचें खाशेलपण आनी विविधताय मनोवपाक आनी एकाच छप्परा खाला समावेशकतायेक आलिंगन दिवपाक अपंगत्व आशिल्ल्या लोकां खातीर पर्पल फेस्ट हो एक म्हत्वाचो मंच, अशें तो म्हणटा. “नियोजनबद्द कार्यक्रमांनी चर्चा, प्रेरणादायक अणभव आनी निखटी मनरिजवण अणभवली. हो महोत्सव सर्व समावेशकतायेन भरिल्लो.” आयकूंक येनाशिल्ल्यांचे प्रतिनिधी म्हूण श्री. जोशी हांणी ह्या महोत्सवांत भारतीय सांकेतिक भाशेचे दुभाषी हाजीर आशिल्ल्यान आनी तांच्या सहकार्याचेर समाधान उक्तायलें. तांच्या हाजिरे खातीर आपूण आनी हेर आयकुपाक अपंगत्व आशिल्ल्यांक उत्सवांत वांटो घेवपाक मेळ्ळो, अशें तांणी सांगलें.
येवपी पर्पल फेस्ट कार्यावळ जशी जशी लागीं पावता तशी तशी गोंयांतल्या आनी गोंया भायर दिव्यांग लोकां मदीं प्रेरणादायक अणभव घेवपाची उमळशीक वाडपाक लागल्या.