जमीन हडप प्रकरणाच्या चवकशी आयोगाक 8 डिसेंबर मेरेन मुजतवाड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : जमीन हडप प्रकरणाची चवकशी तशेंच कारवाय करपा खातीर स्थापन केल्ल्या एक वांगडी चवकशी आयोगाक सरकारान 8 डिसेंबर मेरेन मुजतवाड दिल्या. आयोगाची मुजत 31 ऑक्टोबर मेरेन आशिल्ली.

बनावट कागदपत्रांच्या आदारान जमीन हडप करपाच्या प्रमाणांत खूब वाड जाल्या. सरकारा कडेन कागाळी येवपाक लागल्या उपरांत सरकारान आयपीएस अधिकारी निधीन वाल्सन हांच्या फुडारपणा खाला 15 जून 2022 ह्या दिसा खासा तपास पंगड स्थापन केलो. ते उपरांत सरकारान 9 सप्टेंबर 2022 ह्या दिसा निवृत्त न्यायाधीश व्ही. के. जाधव हांची चवकशी आयोगाचेर नेमणूक केल्ली. खूब तेंपा उपरांत आयोगाक कार्यालय आनी कर्मचारी वर्ग मेळ्ळो. आयोगान 18 जानेवारी 2023 सावन सुनावणेक सुरवात केली. एसआयटीन दाखल केल्ल्या 44 गुन्यावांचो तपास आयोगान पुराय केला. आयोगान अजून अहवाल सादर करूंक ना. आयोगाक मुजतवाड मेळिल्ल्यान इतले बेगीन आयोग अहवाल सादर करपाची शक्यताय ना.

चवकशी खातीर स्थापन केल्ल्या खासा तपास पंगडा कडेन 100 परस अदीक जमीन विक्रीचीं प्रकरणां आयिल्लीं. तातूंतलीं चडशीं प्रकरणां बार्देस म्हालांतली आशिल्लीं. सांगें म्हालांत सरकारी जमनीची लेगीत बेकायदो हस्तांतरण जावपाचें प्रकरण एसआयटी कडेन आयिल्लें. सांगें मामलेदारा कडल्यान ही कागाळ आयिल्ली. चवकशे वेळार सरकारी कर्मचाऱ्यांक अटक लेगीत जाल्या. कागदपत्रांनी फेरफार करून जमनींची विक्री जाली. विदेशांत आशिल्ल्या गोंयकारांच्या नांवाचेर खूबश्यो जमनी आसात. बेकायदा विक्री जाल्ल्या जमनीं मदीं विदेशी गोंयकारांच्या जमनींचो आस्पाव आसा.