जमीन रुपांतराचे चमत्कार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कळंगूट- कांदोळे, हडफडें- पर्रा- नागवें ओडीपी हालींच नगरनियोजन खात्यान रद्द केल्यात. कारण थंय साबार जमनी, शेतां, दोंगरांचें रुपांतर केल्ल्याचें सरकारान दिसलां. ह्या आनी हेर सगल्या ओडीपींचो तपास जातलो, ताचें चड करून परत नियोजन करतलें, अशें खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी हालींच जाहीर केल्लें. तांणी पणजी, कदंब सडो, मडगांव, फोंडें ,म्हापशें हांगाचे ओडीपी मसुदेय रद्द केल्ले. सगले कडेन तांकां त्रूटी दिसल्यो. खास करून हडफडें- पर्रा- नागवें ओडिपींत.
फाटले कांय दीस ह्या ओडीपींचो अभ्यास नगरनियोजन खात्या वतीन चालू आसा. जून अखेरेक सगलें कितें उक्ताडार येतलें. पयरूच हडफड्यां शेतांचें व्हड प्रमाणांत रुपांतर जाल्ल्यांचें दिसून आयलां. एका एनजीओन ते विशींची कागाळ केल्या. ही जमीन बिगरशेतींत रुपांतरीत करप हो कायद्यान गुन्यांव. जर तो दावो सिद्ध जालो जाल्यार दोशींचे खर कारवाय करपाची शिटकावणी नगरनियोजन मंत्र्यान दिल्या. हडफडेंच्या सर्व्हे क्र. 40 (उपक्रमांक 1 ते 21) त वट्ट 13 हजार 975 चौखण मिटर शेताचें वेवसायीकरणाच्या उद्देशान रुपांतर जाल्लें दिसता. हो शेताचो कुडको संबंदीत व्यक्तीक कुळ कायद्या खाला मेळिल्लो. एक चौदाच्या उताऱ्या वयल्यान तशें दिसता. मात, आतां अंतिम ओपीडींत तो लोकवस्तीचो भाग (सेटलमेंट झोन) दाखयला, अशें ते एनजीओचें म्हणणें. नगरनियोजन मंत्र्यान ह्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेवन गुन्यांवकारी कारवाय करतले अशें म्हणलां. ती जातली अशी आस्त. हातूंत नगर नियोजन कार्यालयांचें जे अधिकारी, कर्मचारी दोशी आसात, तांचेरूय अर्थांत खर कारवाय जातली.
हाचे आदींय गोंयांत जायत्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक लांच घेवन काम करतना धरल्यात. कांय जाण निलंबीतूय जाल्यात. तरीय आसतना भरपूर पगार घेवपी हे अधिकारी जमनीचीं रुपांतरां आनी हेर प्रकार करतात कित्याक, तें कळना. पयशां खातीर काय मंत्र्यांक भियेवन? जर कोण तशें चेपण हाडटा जाल्यार दक्षता खातें वा हेर माध्यमांतल्यान हे गैरप्रकार तांणी उक्ताडार हाडूं येतात. आतां तर सोशल मिडियाय आसा. घोटाळे, भानगडी उक्ताडार हाडपाक टपून बशिल्ल्यो कांय संघटनां, आरटीआय वावुरपीय आसात. तांचे मार्फत सरकारी अधिकाऱ्यांनी गोंय पावणेर काडप्यांक सोभेमाजार हाडपाची गरज आसा. हडफड्यां जे प्रकार जाले, ते सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्यात काय नात, तें थळाव्यांक खबर आसतलें. तश्यो सगल्यांक भितरल्यो बातम्यो खबर आसतात, मात त्यो भायर येताच अशें ना.
संबंदीत प्लाॅटाक, शेताक चारुय वटेन पाचवें कापड न्हेसोवन वा पत्र्याचें दुरीग घालून बिल्डिंगो बांदपाचें काम गोंयांत बरींच वर्सां चालू आसा. प्रादेशिक आराखड्या वेळार जें आशिल्लें, तें आयज आनीक नेटान चालू आसा. शारां, उपनगरां पळयल्यार, खास करून दर्यादेग वाठारांनी एक पासय मारल्यार सगल्यांक हें दिश्टी पडटलें. ह्या इमारतींनी रावतात कोण तर भायले लोक. जांचो गोंयच्या सुखदुख्खा कडेन संबंद आसताच अशें ना. गोंयकारांक हीं घरां परवडपाचीं नात. नगरनियोजन खात्यान कळंगूट, पर्रा, नागव्यां, हडफड्यां जी उमेद दाखयल्या, ताचे परस चड उमेद, उत्साह हेर वाठारांनीय दाखोवचो. आमी आमच्या देशाक भारतमाता मानतात. जमनीक भूमाता. मागीर तिचे कडेन पडमूर जावप्यांक भोगसणी नाका. ‘हो म्हजो, तो तुजो’, म्हणिनासतना सगल्यांचेर कारवाय जावंक जाय. पंदरा दीस बोवाळ जाता आनी मागीर सगले ती घडणूक विसरून वतात.
कूळ, मुंडकार विशय हो सामको संवेदनशील. ताका जातीय, समाजीक, अर्थिक तासां आसात. पयले मुख्यमंत्री भाऊसायब बांदोडकार हांणी साबार वर्सां अन्याय जाल्ल्या कुळांक न्याय दिलो. मात, कांय कडेन त्यो जमनी तांच्या नांवार जाल्यो नात. हें काम सध्याच्या सरकारान हातांत घेवंक जाय. गोंय मुक्त जायत सावन त्या जमनींचेर जे रावतात, शेती, बागायती करतात, तांच्या नांवार त्यो जमनी जावच्यो. कुळ कायद्या खाला मेळिल्ल्यो जमनी कोणे रुपांतरीत केल्यात, विकल्यात वा पडंग दवरल्यात, तांचीय चवकशी जावची. कूळ कायद्या खाला मेळिल्ल्यो जमनी रुपांतरीत करपाक मेळनात. तसो कायदो ना. कुळाक न्हय, पीडीएक पसून तशें करपाचो अधिकार ना. ‘गोंय भ्रश्टाचार- गैरप्रकारां’ ची पोटली उक्ती केल्यार बरेंच कितें भायर येतलें. मात ती उक्ती करपाचें धाडस कोण करीत अशें सध्या तरी दिसना.