चॅटबोट अॅपाचो 38 हजार विद्यार्थी घेतात लाव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विद्या समिक्षा केंद्र चॅटबोट अॅप पुराय विद्यार्थ्यां मेरेन अजून पावूंक ना

पणजी : विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीचेर लक्ष दवरपा खातीर विद्या समिक्षा केंद्रा वतीन सुरू जाल्ल्या चॅटबोट अॅपाचे सध्या 38 हजार विद्यार्थी लाव घेतात. कनेक्टिव्हिटी तशेंच स्मार्ट मोबायलाचे उपलब्धतेक लागून सगल्या विद्यार्थ्यां मेरेन लिंक पावप सध्या शक्य जायना. कांय काळा भितर 1 लाख भुरग्यां मेरेन चॅटबोट अॅपची लिंक पावोपाचे उद्दिश्ट आशिल्ल्याची म्हायती शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी दिली.

पयले प्रधानमंत्री सर्गेस्त पंडीत जवाहरलाल नेहरू हांचो 14 नोव्हेंबर हो जल्मदीस. तांचो जल्मदीस पुराय देशांत बालदिन म्हूण मनयतात. बालदिनाच्या दुसरे दिसा विद्या समिक्षा केंद्राच्या चॅटबोट अॅपाचे उक्तावण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हां​चें हस्तुकीं जालें. उक्तावणाक 15 दीस जाले उपरांत 38 हजार विद्यार्थ्यांक चॅटबोट अॅपाचो लाव मेळ्ळा. गोंयांतल्या 38 हजार विद्यार्थ्यां मेरेन आमी सद्या पावल्यात अशें शिक्षण संचालकांनी येवजणे विशीं उलयतना सांगलें.

सद्या शिक्षण खात्या वतीन चॅटबोट अॅपाची लिंक विद्यालयांक पावयतात. विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकां वरवीं ती विद्यार्थ्यां मेरेन पावता. पांचवी ते आठवी मेरेनचे वर्ग आशिल्ल्या सगल्या विद्यालयांक चॅटबोट अॅपाची लिंक धाडल्या. काय विद्यार्थ्यां कडेन स्मार्ट मोबायल नात. कांय कडेन इंटरनॅट कनेक्टिव्हिटी मेळना अशी म्हायती विद्यालयां कडल्यान मेळ्ळी. येवजणेचो दर दिसा नियाळ घेवप सुरू आसा. सद्या चॅटबोट अॅपा वरवीं सप्तकांत एक चांचणी जाता. लिंक ओपन करून विद्यार्थी ही चांचणी दिता अशें शिक्षण संचालकांनी सांगलें.

विद्यार्थ्यांचें वाचन, भाशा शैली, गणीत हाचें मुल्यमापन जातलें. विद्यार्थ्यांक अभ्यास करपाक चॅटबोट अॅपाची मजत जातली. सगल्या विद्यार्थ्यांची म्हायती शिक्षण खात्याक मेळटली.

26 जानेवारीक शिक्षकांच्या

अॅपाचें जातलें उक्तावण

विद्यार्थी, शिक्षक आनी प्रशासन ह्या तीन पांवड्यार कार्यावळ लागू जातली. विद्यार्थ्यां खातीरच्या चॅटबोट अॅपाचे 15 नोव्हेंबराक उक्तावण जालें. आतां 26 जानेवारीक शिक्षकां खातीर तयार जावपी अॅपाचें उक्तावण जातलें. ह्या अॅपाच्या आधारान शिक्षकांचें मुल्यमापन जातलें. तिसऱ्या पांवड्यार शिक्षण खात्याचे अधिकारी तशेंच प्रशासना खातीर अॅप सुरू जातलो.

विद्यार्थी, शिक्षक आनी शिक्षण प्रशासन ह्या तिगांच्या वावराचेर मुल्पमापन विद्या समिक्षा केंद्रा वतीन जातलें.

शिक्षण संचालनालय आनी कन्हेजिनियस ग्रुप हांचे वतीन हो अॅप सुरू जाला. उद्देगांच्या समाजीक जापसालदारकींतल्यान विद्या समिक्षा केंद्राचो वावर सुरू जाला. सरकारान हातूंत निधी खर्च करूंक ना. विद्यार्थ्यांचो सर्वांगी विकास जावचो हो हेत विद्या समिक्षा केंद्र सुरू करपा फाटल्यान आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

सुरवेक 5 वी ते 8 वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांचें जातलें मुल्यमापन

गोंयांत पयली ते बारावी मेरेन शिक्षण दिवपी 1486 संस्था आसात. ह्या सगल्या संस्थांनी मेळून 2 लाख 77 हजार विद्यार्थी आसात. सध्या तरी णवी ते बारावी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांचो आस्पाव चॅटबोट अॅप येवजणेंत जावंक ना. तशेंच पयली ते चवथी मेरेनच्या विद्यार्थ्यां कडेन सहसा मोबायल आसना. हाका लागून पयली ते चवथी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक चॅटबोट अॅपची लिंक दिवंक ना. शिक्षण खात्यान पयल्या पांवड्यार पांचवी ते आठवी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक चॅटबोट अॅप लिंक दिवपाक सुरवात केल्या. पांचवी ते आठवी मेरेनचे यत्तेंत सुमार एक लाख विद्यार्थी आसात. णवी ते बारावी मेरेन सुमार 50 हजार विद्यार्थी आसात. पयली ते चवथी मेरेन सुमार एक लाख विद्यार्थी आसात. हातूंतले 38 हजार विद्यार्थी चॅटबोट अॅपाच्या माध्यमांतल्यान विद्या समिक्षा केंद्रा कडेन जोडल्यात. मोबायल तशेच इंटरनॅट कनेक्टिव्हिटीच्यो आडखळी आसात. आनीक 15 दिसांत पुराय एक लाख विद्यार्थ्यां मेरेन पावपाचे यत्न आसात.