चुरचुरें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हो हेंवाळ्याचो ल्हान पिलो, पणजे – मळ्यांत वाटेर एका रस्त्यार पडिल्लो (ताका लेवाळें वा पाण-घोणसूय म्हण्टात, Checkered Keelback).
इल्लोसोच आशिल्लो तो… हातार दवरल्यार अर्दो तळवोय भरचोन इतलो. चुकूनच आसतलो, पूण आपली वाट सोडून मनशांल्या रस्त्यार पावलो आनी वेगान वचपी एका बुदवंताच्या गाडये पोंदा आयलो. ताका मनशांनी तयार केल्ल्यो हद्दी खबर नासल्यो, हीच ताची सगळ्यांत व्हडली चूक. हे घडणूकेंत, ताची तकली मात्शी चिड्डल्ली शी दिसताली. ताका उदक सापडटलें अशा जाग्यार पावोवन, वाटावपाचो यत्नूय जालो, पूण शेवटाक जें घडपाचें आसलें तेंच घडलें.
कसली तरी अतृप्त इत्साच आसतली बाबड्याची, जाका लागून ताची शेपडी फडफडटाली, जगपाची तळमळ जरी स्पश्ट झळकताली, पूण तकलीच काम करीनाशिल्ल्यान, प्रकृतीच्या नेमा आड दुबळी पडटाली. इतलें यत्न करून लेगीत, तो परतून त्या दिसा घरा पावपाक शकूंक ना. जरी ते परीस्थितींत कोणूच कांयच करपाक शकना आसलो, तरी फुडाराक उप्रासपी असल्या घडणुकांचेर जाणवीकाय दवरुन आमी आळाबंद हाडपाक शकतात.