चिखली उपजिल्हो हॉस्पिटल समस्ये विशीं मुखेल वैजकी अधिकाऱ्यांक दिलें  निवेदन

डॉ अनिल हुम्रसकार हाका निवेदन दितना फ्रान्सिस नुनीस कॅप्टन विरयेतो फर्नांडीस आनी वसंत नायक (अक्षंदा राणे) चिखली उपजिल्हो हॉस्पिटल समस्ये विशीं

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वास्कोः चिखली उपजिल्हो हॉस्पिटलांत दोतोर, नर्स आनी हेर वैजकी कर्मचाऱ्यांचो उणाव आशिल्ल्यान दुयेंतीची व्हडा प्रमाणात गैरसोय जाता. दुयेंती वांगडाच दोतोर आनी नर्सीक लेगीत समस्यांत तोंड दिवचें पडटा. ह्या प्रकरणांत हॉस्पिटल वेवस्थापनान लक्ष घालते. कसलीच मजत जाय जाल्यार आमी ती दिवपाक तयार आसा अशें चिखलीचो पंच वांगडी फ्रान्सिस (सिकेत) नुनीस, कॅप्टन विरयेतो फर्नांडीस, बोगमाळोचो आदलो सरपंच वसंत नायक हांणी हॉस्पिटलाचो मुखेल वैजकी अधिकारी डॉ अनिल हुम्रसकार हाका एक निवदेन भेटोवन सांगलां.
ह्या हॉस्पिटलांत दोतोर, नर्स आनी कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा. ताका लागून जे दोतोर आनी नर्सी काम करतात तांचेर कामचो ताण पडटा. हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर येवपी दुयेंतीचो आंकडो लक्षांत घेतल्यार थंय आनीक पांच दोतोरांची गरज आसा. डेंग्यू आनी हेर दुयेंसाच्या दुयेंतींक लागून नर्सी आनी वैजकी कर्मचाऱ्यांचो आंकडो वाडोवपाची गरज आसा. हॉस्पिटलांत कार्डियाक अॅम्बुलन्सीची गरज आसा. ती नाशिल्ल्यान काळजा दुयेंस आशिल्ल्यान हॉस्पिटलांत हाटडान सामको धोको आसता. हॉस्पिटलांची जी अॅम्बुलन्स आसा ती चलोवपा खातीर अतिरिक्त ड्रायव्हहाची गरज आसा अशे निवेदनांत नमूद केला.
ह्या हॉस्पिटलांत दिसपट्टे 24 दुयेंतीक डायलेसीस करचें पडटा. तांचे कडेन लक्ष दितना हेर म्हत्वाच्या कामा कडेन नर्सीक आनी कर्मचाऱ्यांक लक्ष दिवचें पडटा. ताका लागून तांका हांगा थंय धांवचे पडटा. प्रसुती विभागाच्या भायर आशिल्ल्या नर्सींक स्टेशनाची स्थिती सुदारपाची गरज आसा. थंय नर्सी खातीर ऍर कंडिननराची वेवस्था करची. दोतोर, नर्सीच्या संरक्षणा खातीर पुलीस बंदोबस्ताची वेवस्था करची. हॉस्पिटलांत कॅटिंग सुविधा उपलब्द करची अशी मागणी निवेदनांत केल्या.