चिकन मार्केटांत कोयराची घाण

मुख्याधिकारी गौरीश शंखवाळकार हांचे कडेन चर्चा करतना चिकन विक्रेते.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विक्रेत्यांनी घेतली मुख्याधिकाऱ्याची भेट

मडगांव: एसजीपीडीएच्या चिकन मार्केटांतल्या मासाचो कोयर फाटले तीन दीस उबारलो ना. गोंय घनकोयर वेवस्थापन म्हामंडळा कडल्यान नेमणूक जाल्ल्या कंत्राटदारा कडल्यान तो कोयर उबारचो अशी मागणी विक्रेत्यांनी मडगांव पालिका मुख्याधिकाऱ्या कडेन केली. मुख्याधिकाऱ्यांनी रोखडोच कोयर उबारपाचे निर्देश दितले अशें विक्रेत्यांक सांगलें.

एसजीपीडीएच्या मार्केटांतल्या चिकन शॉपांत उरता तो मासाचो कोयर हो फाटले तीन दीस उबारलो ना. हाका लागून मार्केटांत घाण पातळ्ळ्या. मार्केटांत येवपी गिरायकूय विक्रेत्यांक विचारतात. दुकानांतले कामगारूय दुर्गंधीक लागून कोयर उबारतकूच कामाक येतले अशें सांगतात अश्यो कागाळी मार्केटांतल्या विक्रेत्यांनी केल्यो.

चिकन मार्केटांतल्या विक्रेत्यांनी मडगांव पालिका मुख्याधिकारी गौरीश शंखवाळकार हांची भेट घेवन समस्या मांडल्यो. एसजीपीडीए कडलो कोयर हाचे पयली उबारतले. पूण फाटल्या तीन दिसां सावन उरिल्ल्या चिकनाचें मास उबारलें ना. हाचे पयलींचो कंत्राटदार आनी आतां नेमिल्ल्या कंत्राटदारा मदल्या झगड्याक लागून कोयर उबारपाचें उरलां, आनी विक्रेत्यां सयत मार्केटांतल्या गिरायकांकूय ताचो त्रास जाता.

पालिका मुख्याधिकारी गौरीश शंखवाळकार हांणी सांगलें, गोंय घनकोयर वेवस्थापन म्हामंडळा कडल्यान चिकन मार्केटा सयत मडगांव पालिका आनी वास्को पालिका वाठारांतल्या चिकनाचो कोयर उबारपा खातीर एजन्सी नेमल्या. पालिकेन कोयर उबारल्यार तेच एजन्सी कडेन कोयर दितात. ताका लागून एजन्सीच थेट सुवाते वेल्यान कोयर उबारता. हाचे पयलींच्या एजन्सीचें काम बंद करून नवे एजन्सीक काम दिलां. तांचे मदीं विसंवाद जाल्ल्यान कोयर तेच सुवातेर उरूंक शकता. रोखडोच निर्देश दिवन कोयर उबारपाक सांगतलें अशें आश्वासन चिकन विक्रेत्यांक दिलें.