चावडी गणेशोत्शव मंडळाचें कार्य तोखणायेचें

कार्यावळींत उलयतना उपजिल्होधिकारी रमेश गांवकार. कुशीक मामलेदार मनोज कोरगांवकार, नगरसेविका सारा देसाय, नितू देसाय, नगरसेवक सायमन रेबेलो, दीपक नायक गांवकार आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रमेश गांवकार: हेर मंडळांनीय देख घेवपाचें आवाहन

काणकोण: चावडी गणेशोत्सव मंडळान काणकोण म्हालांतूच न्हय जाल्यार देशाच्या विवीध वाठारांनी आपत्ती वेळार अर्थीक मजत केल्या. श्रमधाम संकल्पने खाला बांदिल्ल्या सुमार 20 घरांक 15 हजार रुपया मोलाच्यो गरजेच्यो वस्तू दिल्यात. जाल्यार विवीध विद्यालयांक लाखांनी रुपयांची अर्थीक मजत दिल्या. गोशाळे खातीर मजत दिल्या. जनसेवा ही ईश्वरसेवा आसून मंडळान केल्ले हे उपक्रम तोखणायेक पात्र आसात. हेर गणेश मंडळांनी लेगीत अशींच कामां करचीं आनी समाजाप्रती आपलें योगदान दिवचें अशें आवाहन काणकोणचे उपजिल्होधिकारी रमेश गांवकार हांणी केलें.

ते चावडी गणेशोत्सव मंडळाच्या देणगी कुपन्स निकाल सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. ह्या वेळार काणकोणचे मामलेदार मनोज कोरगांवकार, नगरसेविका नितू देसाय, सारा देसाय, नगरसेवक सायमन रेबेलो, मंडळाचे अध्यक्ष दीपक नायक गांवकार, सचीव अजय फळदेसाय, भांडारी राजेश नायक माचयेर हाजीर आशिल्ले.

मानेस्तां हस्तुकीं आनी माटवांत हाजीर आशिल्ल्या नागरिकां कडल्यान देणगी कुपन्साचो निकाल काडलो. ह्या कार्यावळीचें सुत्रसंचालन जितू देसाय हांणी केलें आनी तांणीच उपकार मानले.