चार्टर विमानां खातीर स्लॉटांची मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

धनंजय रावः गोंयांतल्या पर्यटन वेवसायाक उर्जा मेळपाची आस्त

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वास्कोः गोंयांत येवपी आठ देशांतल्या चार्टर विमानसेवा ऑपरेटर्सांनी पर्यटन मोसमा खातीर चार्टर विमानांक दाबोळी विमानतळाचेर स्लॉट दवरपाची विनवणी केल्या. हाका लागून गोंयांतल्या पर्यटन वेवसायाक व्हड उर्जा मेळटली अशें दाबोळी विमानतळाचे संचालक एस. व्ही. टी. धनंजय राव हांणी सांगलें.

गोंयांतल्या पर्यटन मोसमाक रोखडीच सुरवात जातली. कोरोना म्हामारीक लागून गोंयांतल्या पर्यटन मोसमाक फाटलीं दोन तीन वर्सां खूब मार बशिल्लो. पूण आतां कोरोना म्हामारीचें सावट पयस जाल्ल्यान अंदूं पर्यटन वेवसायाक उर्जा मेळपाची शक्यताय आसा, अशें राव हांणी सांगलें.

तेल आव्हिव, क्लालम्पूर, बेहरीन, रशिया, अलमाटी, गॉटविक्स, मँचेस्टर, मस्कत ह्या आठ सुवातां वयल्यान येवपी चार्टर विमान कंपनींनी दाबोळी विमानतळाचेर आपल्या चार्टर विमानां खातीर योग्य ते स्लॉट दवरपाची विनवणी केल्या. स्कॉट एयर, रोसिया, एयरोफ्लोट, एर्क्रिया एयरलायन्स ह्या एयरलायन्स ऑपरेटरांचो आस्पाव आसा. तांचे विनवणेचो योग्य विचार करतले,  अशी म्हायती राव हांणी दिली. ह्या चार्टर विमानां भायर दाबोळी विमानतळाचेर नेमान येवपी लंडन, दुबय, मस्कत, शारजाह विमानसेवा लेगीत सुरू आसतली, अशें राव हांणी सांगलें.

दोनूय विमानतळां चालू उरतलीः राव

मोपा विमानतळ सुरू जाले उपरांत दाबोळीचें अस्तित्व नश्ट जातलें, अश्यो वावड्यो पातळटात. ताचेर उलयतना एस. व्ही. टी. धनंजय राव हांणी सांगलें, मोपा विमानतळ सुरू जाले उपरांत लेगीत दाबोळी विमानतळा वयली विमानसेवा सुरूच उरतली. दाबोळी विमानतळाचो कारभार भारतीय विमानतळ प्राधिकरणा वतीन पळयतात. गोंया खातीर दोन विमानतळां आसतलीं. थंय आंतरराष्ट्रीय आनी अंतर्गत विमानसेवा सुरू आसतली. दोनूय विमानतळां सुरळीत आनी योग्य तरेन चालू आसतलीं, हातूंत मातूय दुबाव ना.