ग्रामीण डाक सेवक जावपाची संद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

टपाल विभागान ग्रामीण डाक सेवकांचे भरती खातीर आॅनलायन अर्ज करपाचें आवाहन केलां. अर्ज करपा खातीर इत्सूक उमेदवाराक 5 जून मेरेन http:// indiapostgdsonline.gov.in ह्या संकेतथळा वरवीं पोर्टलाचेर स्वताची नोंदणी करची पडटली.
उमेदवारा खातीर आशिल्ल्यो हेर अटी अश्यो आसात ः 1. माध्यमीक शाळा म्हणल्यार यत्ता 10 वेची परिक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र 2. जीडीएस श्रेणीं खातीर इत्सूक उमेदवारांक केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ विद्यापीठां/ मंडळां/ खाजगी संस्थां वरवीं चलयतले. खंयचेय संगणक प्रशिक्षण संस्थे कडल्यान उण्याच 60 दिसांच्या मुळाव्या संगणक प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाचें प्रमाणपत्र सादर करप गरजेचें आसा. ज्या प्रकरणांत उमेदवारान धावी वा बारावी वा हेर कसल्याय उंचेल्या शिक्षणीक थराचेर संगणक हो विशय अभ्यासा खातीर घेतला आसत, अश्या प्रकरणांत मुळाव्या संगणक ज्ञान प्रमाणपत्राची ही गरज सदळ आसतली. अश्या प्रकरणांनी वेगळें प्रमाणपत्र जोडपाची गरज ना. उमेदवार उणेच धावी मेरेन थळावे भाशेंतल्यान शिकिल्लो आसचो. गोंयची थळावी भास म्हणून कोंकणी/ मराठी ग्राह्य धरतले.
आॅनलायन अधिसुचोवणी जारी केल्ल्याची तारीख म्हणल्यार 02.05.2022 प्रमाण, सामान्य प्रवर्गातल्या उमेदवारां खातीर पिरायेची मर्यादा 18 ते 40 वर्सां, हेर मागास वर्ग प्रवर्गा खातीर 18 ते 43 वर्सां, अनुसुचीत जाती/ जमाती प्रवर्गा खातीर 18 ते 45 वर्सां आनी अर्थीक नदरेन दुर्बळ घटक ईडब्ल्यूएस प्रवर्गा खातीर (अनुसुचीत जाती/ जमाती/ हेर मागास वर्गा प्रवर्गा अंतर्गत आसपाव नाशिल्ले उमेदवार आनी जांच्या कुटुंबाची वट््ट वर्सुकी येणावळ रु. 8.00 लाखां परस उणी आसा, तांकां आरक्षणाचो लाव मेळचो हे खातीर तांकां अर्थीक नदरेन दुर्बळ वर्गी म्हणून वळखतातत आनी तांणी विहित स्वरूपांत येणावळ आनी मालमत्ता प्रमाणपत्र सादर करप गरजेचें आसा.) पिराय मर्यादा 18 ते 40 वर्सां निश्चीत केल्या.
वेंचिल्ल्या उमेदवारान निवड जातकच एक म्हयन्या भितर आनी रूजू जावचे आदीं टपाल कार्यालयाच्या टपाल ग्राम / वितरण अधिकार क्षेत्रांत राबित्याक येवंक जाय. ह्या पदा खातीर अर्ज करपाच्या उद्देशान वा त्या पदाचेर निवडीच्या उद्देशान ही अट उमेदवारा खातीर पूर्व-गरजेची ना आनी निवड जाल्ल्या उमेदवारान थारायिल्ल्या वेळांत विहित अटींक पाळो दिवप गरजेचें आसा. 1. फांटो पोस्ट मास्तर (बीपीएम) आनी हेर ग्राम डाक सेवक (जीडीएस) पदां वयले नेमणुके खातीरउमेदवारांक 1,00,000 रुपयांच्या निश्ठा बंधपत्राच्या (फिडेलिटी बाॅण्ड) स्वरूपांत हमी सादर करप गरजेची आसा. अदीक तपशिलां खातीर आनी आॅनलायन अर्जाच्या नमुन्या खातीर उमेदवाराक http://indiapostgdsonline.gov.in ह्या संकेतथळा वरवीं पोर्टलाचेर स्वताची नोंदणी करची पडटली.