गोंय @ 35 महासत्ता व्हाया पणजी, पर्वरी, पेडणे…

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

साॅरी, कोणाक दुखोवपाचें मनांत ना, सुवार्थ, आस्तय ना, पूण मोपा विमानतळ मार्गाक लागला. गोंयची राजधानी म्हळ्ळ्यारच पणजेंत नवनिर्मणेच्या वावराक नेट आयला. गोंयांतल्या साबार शारांच्या नवनिर्मणेची ती वाट कित्याक आसची न्हय? तेंच तर सांगपा खातीर इमेजिन पणजी मांडपाचें थारायलां. पणजी, पणजेकारच न्हय जाल्यार गोंयकारय जागे आसात, आदले वरी सुसेगाद उरूंक नात. वाठारांत, मतदारसंघात, शारांत घुस्पत रावतना फाटल्यान, फुडल्यान, डाव्यान, उजव्यान, आलतडीं, पलतडी पळयतना दिसता तें भांगरभूंयच्या वाचप्यां मुखार मांडटना फाटीं, फुडें जाल्यार, उडकी मारल्यार रागार जावचें न्हय. गोंयकारांनो, पणजेकारांनो तुमच्योय यादी सांगशात? भांगरभूंयंतल्या होमखणांतल्यान, कपयाळ्यांतल्यान, सालांतल्यान.
चलो, लेट अस गो बॅक टू दुसरो कांपाल नरीमन पाॅयंट. मुंबयचो न्हय पाटो प्लाझा वयलोय न्हय तर मिरामार दर्यादेगेच्या वाठारा लागसल्लो. गोंय राज्य 35 वर्साचें जातना पणजेतली मिरामार दर्यादेग आदलेवरी उरल्या? आडवेळा आयिल्ल्या पावसांत मांडवी न्हंय आयजय पयलींवरी आसा? गोंय साधनसुविधा विकास महामंडळाचे अध्यक्ष मुखेलमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत मात्शी पणजेची भोंवडी करत व्हय? पणजे सावन मडगाव, म्हापशां, वास्को, काणकोणां, फोंड्यां तांणी वचपाक जायच, हेर मंत्र्यांनीय भोंवचें, मतदारांक मेळचेंच. नवनिर्मणे कडेन वतना पणजेतल्यो म्हापालिके सयत कितल्योशोच बिल्डिंगो घाॅ जावपाचे वाटेर आसात, धिगी लायिल्ल्या, मेणकापडान धांपिल्ल्या इमारतींची संख्याय व्हड ते भायर रित्यो बिल्डिंगोय पणजेतच कित्याक गोंयभर आसातच. बंद पडिल्ल्या सरकारी शाळा, विद्यालयांचे धनी कोण ? तांची मालकी कोणा कडेन कोणाक खबर ना. मुख्यमंत्र्यांनी तांच्याच अध्यक्षते खाला आशिल्लें म्हामंडळ कला अकादमीची बांदावळ कशी करता तेंय समजून घेवचें, पणजेकारां कडेन उलोवचें. तशे डाॅ. प्रमोदबाब हालींसरा अती बिझी दिसतात, तांच्यो दिल्लीच्यो भोंवड्योय आत्र्या पयऱ्यान जातात. आल्तिनावेल्या महालक्ष्मी बंगल्यार मुखेलमंत्री म्हण अधिकृतपणान ते घरकान्न आनी धुवे सयत राबित्याक केन्ना येतले हाची उमळशीक गोंयकारांक लागल्या. तांणी म्हुर्त पळोवचोच. तशी गोंय राज्योत्सवाच्या दिसाय अमासेची जोरगत लागता. अमासेचें पर्व सांजवेळा 4.59 मेरेन आसा.
35 वर्सां आदी राज्य दर्जो शुभ म्हुर्तार मेळूंक ना असो बोवाळ घालपी तेन्नाचे आनी उपरांतचे विरोधी पक्ष मुखेली रमाकांतबाब खलप, तांचे उपरांतचे विरोधी पक्षाचे फुडारी आमदार काशिनाथबाब जल्मी, गोंय राज्याचे पयले मुखेलमंत्री, सत्तरीचे खाशे प्रतापसिंह राणे हेय
तशे शुभाशूभ मानपी न्हय, पूण आयज तेय शुभाशूभांत घुस्पल्यात व्हय? जाण्टेपणात जाताच तशें, एकादरे तांकां व्हडलो सुवाळोय अपेक्षित आसत? एदुआर्दबाब फालेरोय आसतले व्हय सुवाळ्याक? तांकांय पणजी भावताच.
रावात कोविड, ओमिक्राॅनाक विसरू नाकात, मास्क घालून येयात, दो गज दूरी दवरून बसात. एकच कित्याक बाराय तालुक्यांनी गोवा @ 35 कार्यावळी जावच्योच, ल्हानशेच सुवाळे जावचेच, जेवणावळी नाकात, चड उलोवपांय नाकात. गोंय वैजकी म्हाविद्यालयाचे डीन डाॅ. शिवानंद बांदेकार मार्गदर्शनाक आसाच. सुवाळ्यां वांगडाच घोष वाजयत मिरवणुको, प्रभातफेऱ्यो काडूंक कोणाची हरकत आसा? घोषाचो आवाज पणजे आयकल्यार खूब तेंप जालो, तो परतून आयकूंक मेळत? मान्यताय पत्रांय जायच. घोष कोणाचो ? जाणात तुमी? घोष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो, राजधानी पणजेक घोषाबगर सोबा आसा?
35 वर्सा फाटीं आनी उपरांतच्या पंधरा वीस वर्सांत पणजे शेंकड्यांनी आंदोलना जालीं, पत्रकारांनीय एकदां अन्याया आड झगडटना पोरण्या सचिवालयांत म्हळ्ळ्यार पणजेंतल्या आदिलशहाच्या राजवाड्याचीं दोनय दारां आडायल्लीं. मुखेलमंत्र्यांनी आदिलशहाच्या राजवाड्याक भेट दिवचीच, राज्याचे बुन्यादीच्यो पाट्यो आसात जाल्यार नदर मारची. त्याच राजवाड्यांत प्रेस रुम आसा, राज्य दर्जो दिवपी विधानसभाघरय आसा. विधानसभाघरा भायली गॅलरी मेणकापडान धांपून दवरल्या, भायल्यान पळेल्यार ती कोसमेल्या, ढाॅ जातली अशें दिसता.
मिरामार दर्यादेगे वेल्या रेवेंतल्यान चलत मुखेलमंत्र्यांनी उदकांत पावल केन्ना दवरलां? एकदां ल्हारांचे उदका थेंब आंगार घेवशात मिरामारच्यान भायर सरचें अशें दिसचेच ना. तशीं आतां उंचेलीं ल्हारां पळोवपाक दोनापावल वचपाची गरज ना पूण एक दूजे के लिए चे कितें? नवें राजभवन बांदपाची गरज आसाच, पोर्तुगिजांच्या तेंपा वेल्या राजभवनाची ( संघप्रदेश तेंपावयलो काबो राजनिवास) बुन्याद हालल्या असो अहवालय इंजिनियरांनी दिल्लो, तो मात्सो मुखेलमंत्रीं समेस्तांक वाचून दाखयत? राजभवन आसा ते सुवाते वेल्यान पयस व्हरचें पडचें ना मू? नव्याक हात घालचें पयलीं पोरणे राजभवन इमारतीचो फुडार आतांच थारायल्यार बरो.
ही गजाल कित्याक सांगता जाणात? गोंय राज्य जातकच सगल्यांत चड तेंप गोंयचे फुडारीपण करपी, पणजेक मेळिल्ले पयले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणीच ती देख घालून दिल्ली. ते राजभवनार गेल्यार ह्या पोंता वेल्यान त्या पोंता मेरेन पासय मारताले. मिरामार दर्यादेग ल्हान जाता, राजभवनार वतना दोनापावला कोनशाक नवे दर्यादेगेचें मुळावण धरता अशें तांकां दिसूंक नासलें मू? तातूंतल्यान इमेजिन पणजेची येवजण तांचे तकलेंत रिगिल्ली? थंयच इमेजिन गोंय चें सपन तांणी पळयल्लें? प्रदेश भाजपाचे नवे प्रवक्ते गिरीराज वेर्णेकार, पणजेचे आदले आमदार सिद्धार्थ कुंकळ्ळयेकार तेविशीं सांगत? जो पणजेच्या नवनिर्मणेचो वावर चलता तो थारायल्ल्या येवजणे प्रमाण आसा? इमेजिन पणजी येवजणेचे बांदावळीत आशिल्ले आर्किटेक्टस, इंजिनियर खंय आसात? येवजण चालीक लावपाक कळाव जाल्ल्यान बदल करतना तांकां विश्वासांत घेतल्यार नवनिर्मणेतले पणजेक शिस्त येतली. तशी पणजी शिस्तीची, रोखडीच स्मार्ट सोबीत जातली. गोंयातल्या दुसऱे स्मार्ट सिटीची दिकाय दाखयतली. भारत महासत्ताय जावपाचें सपनय थंयच लिपलां.
जस्ट इमेजिन, गोंय @ 35 महासत्ता व्हाया पणजी. कशें शक्य
आसा ? इतले बेगीन, पैसोय ना गोंय, गोंयकारांकडेन. सरकारी तिजोरेंत आसतलोच, खर्च करतना सांबाळात. पणजेचे नवनिर्मणेक पैसो खंयचो आयलो ? वेट अँड वाॅच, वाॅक द टाॅक, डोंट नाॅक द डोअर. जस्ट वाॅक, किप युअरसेल्फ फिट अँड हेल्दी, नो क्राॅस टाॅक्स प्लीज, अभ्यास करात, जाप मेळयात. ते खातीर आल्तिनार महालक्ष्मीत वचूया? पाटो प्लाझा वेल्या पर्यटन भवनात बसूया? नाका, मनोहारी पणजेत भोंवया, पयलीं कांपालार चान्न्याचे राती कित्याक वचचें न्हय ?
याद जाता गोंयांक राज्य दर्जो मेळचे आदींच गोंयांत फुडारांत कितें जातलें अशें चिंतपी ते वेळा वयले मडगांवचे आमदार, पत्रकार अॅड. उदयबाब भेंब्रे हांणी जल्माक घाल्ल्या “चान्न्याचे रातीं, माडाचें सावळेंत” ह्या गीताची. कोणी सांगत व्हय काणी? कसली? चान्न्या रातीचे पणजेची. एके चान्न्याचे राती पर्वरी विधानसभा संकुलांतले मेकळे सुवातेर जाल्ल्या सुवाळ्याची ? तीच वाट नवनिर्मणेची.
सुहासिनी प्रभुगांवकार
9881099260