गोंय म्हणल्यार गोंयच

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयांत अशें कितें आसा जाका लागून हांव ओडीत गोंयान पावतां? दर्या…! न्हंयो…! मस्तेपणां करपाक आडकाटी नासप…!! छा!!! तें सगलें फिरपाक येतल्याक… म्हाका न्ही. हांव येतां तो काण्णां चुन्नां खावपाक… भिंडाचीं सोलां व्हरपाक, तेफळांचे घोंस व्हरपाक… सुकें, खारें, गांलबो, मोरी आनी सांबाऱ्या मसालो व्हरपाक… आतां गोंयचें हें भांगर संवसारभर मेळटा… पूण तें चावरें वत, त्यो घामाच्यो गंगा-यमुना ताळवे वेल्यान झरत आंगभर जावपी… तो काजू मुट्यांचो घमघम, आंब्या ताळ्यांचे तेंगशे तेंगशेर धरिल्लो वासाळ चंवर तुमकां संवसारभर मेळटा तर? पिकिल्ल्या पणसाचो परमळ आनी ताच्या आंगार लोळपी ते म्होंवामूस… तो ताडमाड कृष्णकोराचो कृष्ण कसो आनी ते म्होंवामूस गोपी कश्यो ताका तेंकतना… हे पळोवपाक मेळत तर? हो अणभव हांगाच घेवचो पडटा… इलाज ना ताका.
आतां अटमांचीं आनी भिंडाचीं सोलां सगल्या आंगणभर, कागदा बारदणांनी सुकतना दिसतलीं… एकाद्रो फॉरेनर रखरखत्या वतान सनबॅथ घेवन ताची गोरी चामडी टॅन करता तशीं अटमांचीं सोलां युरोपांतल्यान आयिल्लो पाकलो सुकून आफ्रिकांतलो खाप्री जाता… गोंयच्या गजालींक मीठ मसालो लायलो ना तर कितें मजा… वतान कुरकुरीत सुकिल्ल्या ह्या सोलांक मीठ मारून वर्सभर वापरतात.
गर्मे दिसांनी कोणांनी लोळपी म्हशी वरी दाट अगळांत पोवन भिंडाचीं सोलां कोणाचे देगेर अगळ सुकयत पडिल्लीं दिसतात. हें अप्रूप तुमकां पळोवपाचें आसत तर गोंयाकच येवचे पडटा… लाटीचें उदक काडपी आनी वसवशिल्ल्या भुरग्या वरी त्या उदकाच्या मुखार धांवपी धवीं बकीं तुमकां हांगच्या शेतांनी दिसतलीं. धवो इस्तूद घाल्लें एकाद्रें चली चिखलांत खेळटा आनी ताची आवय ताका बडी घेवन मारपाक येवची तशीं तीं बकीं शेतकार दिसलो काय हुबून वतात…
शिंयाळें तेंय अशें काडलें, अशें खा… फडफडीत… त्या अमृताचो घोंट हांगाच घेवचो पडटा… मागीर तें आमट जाता… ओल्या नाल्लाची वा आडसराची सोय, ताचें काडिल्लें दूद… सुटयेंत मामागेर वच्चें आनी ताचेच जावन रावचें, तशें गोड आनी तें दूद एकठांय जावन ‘ना येवचें, ना येवचें’ म्हणटा आनी अपुरबायेन मामाच्या मुखामळार हांसो फाकता… त्यो शिरवळ्यो त्या रोसान अश्यो भिजतात की हरवळेंच्या धबधब्यार गच्च भरिल्ली नार… आनी आंगावेल्यान माग काडीत देंवपी उदकाचो निमणो थेंब लेगीत रोमॅन्टीक दिसचो तशें ह्या शिरवळ्यो आनी रोसान मनांक उजो पेडटा. तो फील घेवपाक गोंयच जाय… पॅंकूंऽ पॅंकूंऽ आवाज करत येवपी पोदेर, घरवैर पादल्या शिवाय त्या गरम पोंयचो परमळ नाकान घुसना… ते तोर्राद आनी वोर्राद उंडे दपटोवन घेवपाक मेळनात… सणसणीत भरिल्ली चण्याची सांग जशी भाजयेन वेंचून घेतात, तशे उंडे दपटोवन घेतात… बारीक उंडे म्हणल्यार मरतूकडी कोंबी… च्यांक बुडोवन उंडो खावप हो गोंयचो लोकप्रिय खावडीचो आनी आवडीचो प्रकार, कितलो? दोन दीस नुस्तें मेळ्ळें ना जाल्यार जितलो फडफड जाता तितलो… असलो प्रकार करपाक तुमकां गोंयच जाय, कित्याक? गोंयचो उंडो तो गोंयचो उंडो… बाकीचे उंडो कम पाव… चण्याचे भाजयेन अधिकारान घुसून मिक्स पातळ भाजी करपी हळदुळ्या बटाट्याक आल्या हिंगाची इश्टागत बरीच मानवता… पूण तांकां मेळोवन दिवपी करबेलाक मात्त रडयेचो डाव खेळण ताट भायर दवरतात… तरीय पावसा दिसांनी हाताक पैंगीळ लागचो तसो तो आपलो वास तांचें आंगार दवरून वता. आतां हीं शाणेपणां गोंयांतच…
गरजे भायर पांयांक घुस्पावचो आनी नुस्त्याचें बोडूक पडटकीर कोनशाक सुस्तावचो तसो बुकल्या भशेन एक तरी बेबदो रस्त्यार दिसता… आनी कितलेंय फावटी मोजुनूय दर दिसा रस्तो मोजत वचपी तो मडक्याचो आंकडो बरोबर सांगता, वायनाचे बाटलेक लायिल्लें कॉर्क कशें. ‘आवाज कितें रे?’ ‘दोको मोडको आयलो’ हें आयकून समजावपाक गोंयान येवपाक आनी रावपाक जाय. रेंव आनी उदक घरा फाटीं फुडें आसताच… ती काळजाचे जमनीर पावपाक गोंयच जाय.
देवळा देवळांचे उत्सव, सुवाळे फेसबूक लायव परस आपूण थंय लायव दोळ्यांनी पळोवपाक चड उमेद… खाजीं, भजीं, जिलब्यो, आल्या कापां, उसाचो रस हें गांवगिरें खाण गोंयच्या जात्रा फेस्तानीच मेळटा. तो परमळ आनी तें वातावरण गोंयांतच… गच्ची ना, बॅश्टोच वेवसायीक आडखळ ना. देवळांतल्या घांटींनी गुंग जावपाक गोंयच जाय पडटा.
गोंय म्हणल्यार गोंय ताका तोड ना…

सारंग अग्रासनी
9921868202