गोंयांत येतल्यो 52 विदेशी आनी देशी क्रूझ बोटी व्यंकट रमण राजूः पर्यटन सिझनाची नेटान तयारी

एमपीए चॅरमन व्यंकट रमण अक्काराजू पर्यटन वेवसायांतले हितसंबंदी आनी एमपीए अधिकाऱ्यांचे बसकेंत चर्चा करतना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
मुरगांवः सप्टेंबर तें एप्रील मगतींच्या अंदूच्या पर्यटन सिझनात मुरगांव बंदरात 52 विदेशी आनी देशी क्रुझ बोटी येतल्यो. ताका लागून राज्यांतल्या पर्यटन वेवसायाक व्हड चालना मेळटली. ह्या म्हयन्यांच्या मुंरगांव बंदरात पयली देशी क्रुझ बोट आनी ऑक्टोबरांत आंतरराष्ट्रीय क्रुझ बोटी येतल्यो अशी म्हायती मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचे चॅरमन व्यंकट रमण अक्काराजू हांणी पर्यटन वेवसायांतले हितसंबदी आनी एमपीए अधिकाऱ्यांचे बसके उपरांत एके पत्रकार परिशदेंत दिली.
एप्रील मेरेन गोंयांत 21 आंतरराष्ट्रीय आनी 35 देशी क्रुझ बोटी येतल्यो अशी अपेक्षा आसा. आंग्रिया हे देशी क्रुझ बोटी नोव्हेंबर- डिसेंबर येवपाक सुरवात जातली. एमपीएन 55,00 चौखण मीटर  वाठारांत 74.11 कोटी रुपयांचो नवो क्रुझ टर्मिनल बांदकाम सुरवात केल्या. सप्टेंबर 2023 मेरेन हे काम पुराय जातलें अशें तांणी सांगलें. बंदरांत क्रुझ बोट पर्यटना सयत ग्रीन कार्गोक प्राधान्य दितले. गोंयातलो खण वेवसाय सुरू जाल्यार आमी सगली तयारी दवोरल्या अशेंय तांणी सांगलें.
मुरगांव बंदरांतल्या 9, 10 आनी 11 बर्थांचेर फुडाराक ग्रीन कॉर्गा हाडपा खातीर बंदर प्रशासनान यत्न चलयल्यात. मीन निर्गत करपा खातीर फावो ती वेवस्था आसा. क्रूझ जेटीचेर थळाव्या तरणाट्यांक वेवसाय करपा खातीर प्राधान्य दितलें अशें अक्काराजू हांणी सांगलें. सडा हांगचे दीपविहार शिक्षणीक संस्था आनी हॉस्पिटल पीपीपी खाला हाडटले. तशें केले म्हणून विद्यार्थी, शिक्षक आनी पालकां वांगडा मुरगांव बंदराच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांक भलायके सेवेचेर कसलो परिणाम जावचो ना अशें तांणी स्पश्ट केलें.
मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या सडा हॉस्पिटला सामकार आशिल्ल्या सुवातेंत मुरगांव पालिका वाठारांतलो कोयर हाडून उडयतात. थंयच्यान येता तो घाणयारो वास हॉस्पिटलांतल्या दुयेंतीक सोसचो पडटा. ही सुवात नितळ दवोरपा कडेन पालिका मंडळान लक्ष दिवपाक जाय अशें तांणी सांगलें.
अक्काराजूचें अज्ञानः तारी
मजगतीं, सडा हांगची सुवात फकत डम्पयार्ड आशिल्ल्याचें सांगून व्यंकट रमण अक्काराजून आपलें अज्ञान दाखयलां अशें मुरगांव पालिका मुख्याधिकारी जंयत तारी हांणी म्हणलां. पालिकेचो कोयर हो प्रकल्प वैज्ञानिक पद्दतीन बांदला हाची म्हायती तांणी आपल्या अधिकाऱ्यां कडल्यान घेवपाक जाय आशिल्ली. कोयर डम्पयार्ड अशें सांगून मुरगांव पालिकेचें नांव बदनाम करपाचें काम तांणी केलां. ह्या प्रकल्पांत सारें आनी हेर गरजेचो माल तयार करतात अशी म्हायती तारी हांणी दिली.