गोंयांत फाटल्या दोन वर्सांत भात पीक आनी ऊस लागवड क्षेत्र जालां उणें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भात पीक क्षेत्र 2,351, ऊस लागवड क्षेत्र 277 हॅक्टरान उणें

पणजी : गोंयांत फाटल्या दोन वर्सांत भात लागवडीचें क्षेत्र 2,351 हॅक्टरान उणें जालां. जाल्यार ऊस लागवडीचें क्षेत्र 277 हॅक्टरान उणें जालां. 2019-20त वट्ट भात लागवडीचें क्षेत्र 34,698 हॅक्टर आशिल्ले. 2021-22 ते 32,347 हॅक्टर जालां. 2019 – 20 त ऊस लागवडीचें क्षेत्र 811 हॅक्टर आशिल्ले ते 2021-22त 534 हॅक्टर जालां. ह्या दोनूय उत्पादनाचे लागवड क्षेत्र फाटल्या दोन वर्सांत उणें जालां.
2019-20त भात लागवड क्षेत्र उत्तर गोंयांत 13,867 हॅक्टर आशिल्लें, जाल्यार दक्षीण गोंयांत 20,831 हॅक्टर आशिल्लें. उत्तर गोंया परस दक्षीण गोंयांत 6,964 हॅक्टर चड भात पिकाची लागवड जाल्या. तशेंच 2021-22त उत्तर गोंयांत 12,861 हॅक्टर क्षेत्रांत भात पिकाची लागवड केल्या, जाल्यार दक्षीण गोंयांत 19,486 हॅक्टर क्षेत्रांत भात पिकाची लागवड केल्या. उत्तर गोंया परस दक्षीण गोंयांत 6,625 भात लागवड क्षेत्र चड आसा.


2019-20त ऊसाची लागवड वट्ट 811 लागवड क्षेत्रांतल्यान उत्तर गोंयांत 81 हॅक्टर, जाल्यार दक्षीण गोंयांत 649 हॅक्टर क्षेत्र चड आसा. 2021-22 त वट्ट 534 हॅक्टर ऊस लागवड क्षेत्रांतल्यान उत्तर गोंयांत 36 हॅक्टर, जाल्यार दक्षीण गोंयांत 498 हॅक्टर क्षेत्र लागवड केल्या.
फाटल्या दोन वर्सांत भात पीक लागवड क्षेत्र उणें जायत आसा. रानवटी जनावरां कडल्यान जावपी भात शेतीचें लुकसाण तशेंच भात पीक क्षेत्रांत मोट्या प्रमाणांत केल्ल्यो काजू बागायतींक लागून भात पीक क्षेत्र उणें जालां.
तशेंच फाटल्या दोन वर्सांत ऊसाचे लागवड क्षेत्र लेगीत उणें जालां. गोंयांत एकमेव अाशिल्लो संजिवनी साकर कारखानो लेगीत बंद पडला. तेच प्रमाण ऊसाची देखभाल आनी उदकाचो उणाव लेगीत ऊस क्षेत्र उणें जावपाक कारण आसा.
उत्तर गोंयां परस दक्षीण गोंयांत भात आनी ऊस लागवड क्षेत्र चड आसा.